Regulamin Serwisu Internetowego TIPPLY.PL


1. Przedmiot Regulaminu

1.1. Regulamin określa zasady świadczenia Twórcy przez Tipply usługi pośrednictwa przy zawieraniu Umów z Widzami z wykorzystaniem Serwisu. Regulamin nie znajduje zastosowania do relacji pomiędzy Twórcą a Widzem.

1.2. Pojęcia pisane wielką literą zostały objaśnione na końcu Regulaminu (paragraf 11).

2. Rejestracja w Serwisie

2.1. Rejestracja w Serwisie jest możliwa po złożeniu wymaganych oświadczeń woli:

2.1.1. z wykorzystaniem elektronicznego formularza na stronie tipply.pl/register 
W celu dokonania rejestracji należy:

2.1.1.1. zdefiniować nazwę użytkownika;

2.1.1.2. podać adres e-mail;

2.1.1.3. zdefiniować hasło do profilu w Serwisie;

2.1.1.4. podłączyć posiadane konto Google;

2.2. Po zarejestrowaniu w Serwisie, Twórca powinien przekazać Tipply projekt Umowy z Widzem przy czym Twórca może posłużyć się wzorem o którym mowa w pkt 2.5, jeżeli Tipply udostępni taki wzór w Serwisie. Projekt Umowy z Widzem:

2.2.1. powinien zawierać zobowiązanie Twórcy wobec Widza do udostępnienia przekazanego przez Widza komunikatu tekstowego podczas internetowej transmisji wideo prowadzonej przez Twórcę;

2.2.2. powinien zawierać zobowiązanie Widza do zapłaty wynagrodzenia, przy czym wynagrodzenie może zostać zróżnicowane w zależności od treści lub sposobu prezentacji komunikatu tekstowego w sposób odpowiadający funkcjonalnościom Serwisu;

2.2.3. powinien przewidywać, że do zawarcia Umowy z Widzem dochodzi z wykorzystaniem narzędzi Serwisu za pośrednictwem Tipply, działającego jako pełnomocnik Twórcy i z zastrzeżeniem, że Tipply nie jest stroną Umowy z Widzem ani innej umowy zawieranej z Widzem;

2.2.4. nie może nakładać na Tipply żadnych zobowiązań, które nie wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do przedsiębiorcy zawierającego Umowę z Widzem w charakterze pełnomocnika;

2.2.5. powinien zawierać wszystkie elementy wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;

2.2.6. nie może być sprzeczny z przepisami prawa, dobrymi obyczajami ani Umową Współpracy, w tym z Regulaminem; projekt Umowy Współpracy nie może zawierać klauzul niedozwolonych (tzw. klauzul abuzywnych) ani przewidywać innych zasad zawarcia lub wykonania Umowy z Widzem niż zasady określone w Regulaminie;

2.3. W procesie rejestracji należy dokonać potwierdzenia adresu e-mail podanego w formularzu rejestracyjnym. Potwierdzenie następuje poprzez otwarcie hiperłącza przesłanego przez Tipply wiadomością poczty elektronicznej. Potwierdzenia należy dokonać nie później niż 24 godziny po uzupełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego. 

2.4. Wniosek o zawarcie Umowy Współpracy mogą złożyć wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych za zgodą ich przedstawiciela ustawowego, w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą. Zabronione jest posiadanie więcej niż jednego profilu w Serwisie lub korzystanie z profilu zarejestrowanego przez innego Twórcę.

2.5. Jeżeli Tipply udostępni w Serwisie wzór Umowy z Widzem, osoba dokonująca rejestracji może posłużyć się tym wzorem w celu wykonania zobowiązania określonego w pkt. 2.2. Skorzystanie z możliwości posłużenia się wzorem Umowy z Widzem bez wprowadzenia poprawek jest równoznaczne z przekazaniem projektu Umowy z Widzem w brzmieniu odpowiadającym wzorowi udostępnionemu przez Tipply, zgodnie z pkt. 2.2 W odniesieniu do wzoru Umowy z Widzem kryteria określone w pkt. 2.2 uważa się za spełnione.

2.6. Twórca zobowiązuje się, że po dokonaniu rejestracji w Serwisie udzieli Tipply pełnomocnictwa do zawierania Umów z Widzami w imieniu i na rzecz Twórcy na zasadach określonych w Umowie Współpracy, w tym w Regulaminie. Pełnomocnictwo jest udzielane na okres obowiązywania Umowy Współpracy. Twórca zobowiązuje się, że nie odwoła udzielonego pełnomocnictwa przed ustaniem Umowy Współpracy.

2.7. Tipply potwierdza dokonanie rejestracji w terminie 10 Dni Roboczych a jeżeli projekt Umowy z Widzem został przekazany w brzmieniu odpowiadającym wzorowi udostępnionemu przez Tipply zgodnie z pkt. 2.2 – w terminie 24 godzin. Termin jest liczony od momentu potwierdzenia adresu e-mail wskazanego w formularzu rejestracyjnym. Z chwilą potwierdzenia przez Tipply rejestracji w Serwisie zostaje zawarta Umowa Współpracy. Brak potwierdzenia rejestracji w tym terminie oznacza odmowę zawarcia Umowy Współpracy. Tipply odmawia potwierdzenia rejestracji, jeżeli nie zostały spełnione warunki określone w pkt. 2.1, 2.2 lub 2.4 albo osoba dokonująca rejestracji w terminie określonym w pkt. 2.3 nie potwierdziła adresu e-mail wskazanego w formularzu rejestracyjnym.

2.8. Wszelkie dane podawane Tipply podczas rejestracji oraz podczas korzystania z Serwisu powinny być aktualne oraz zgodne z rzeczywistością. W przypadku zmiany danych podanych Tipply, Twórca jest zobowiązany do ich aktualizacji niezwłocznie, nie później niż pierwszego Dnia Roboczego po dokonaniu zmiany. Dane kontaktowe (adres e-mail, adres zamieszkania,), numer rachunku bankowego, identyfikator rachunku PayPal oraz hasło mogą być zmienione samodzielnie przez Twórcę z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu.

2.9. Twórca będący konsumentem, może odstąpić od Umowy Współpracy bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: apptiz@tipply.pl lub przesyłką pocztową na adres APPTIZ SPACE sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 31, Warszawa (00-511). Twórca może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy Współpracy stanowiącego Załącznik 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Termin do odstąpienia od Umowy Współpracy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Współpracy. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy Współpracy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od Umowy Współpracy przed upływem terminu do odstąpienia. Jeżeli Twórca zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przez Tipply przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Współpracy, Twórca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia Tipply z tytułu świadczeń spełnionych do momentu odstąpienia od Umowy Współpracy.

3. Zawieranie Umów z Widzami

3.1. Po dokonaniu rejestracji przez Twórcę zgodnie z pkt. 2.1 Twórca jest zobowiązany złożyć wymagane oświadczenia, w tym udzielić Tipply pełnomocnictwa do zawarcia Umowy z Widzem w imieniu i na rzecz Twórcy zgodnie z pkt. 2.6. Złożenie niniejszych oświadczeń jest warunkiem skutecznego zawarcia Umowy z Widzem przez Tipply na rzecz Twórcy. 

3.2. Twórca zobowiązuje się przez cały okres obowiązywania Umowy Współpracy wykonywać działalność polegającą na prowadzeniu internetowych transmisji wideo, w ramach których umożliwi odpłatne udostępnienie komunikatów tekstowych przekazywanych przez odbiorców tych transmisji na podstawie Umów z Widzami.

3.3. Twórca określa w Serwisie wysokość opłat pobieranych na podstawie Umów z Widzami. Twórca może również określić w Serwisie szczegółowe zasady i warianty udostępnienia komunikatu tekstowego na podstawie Umowy z Widzem w sposób odpowiadający funkcjonalnościom Serwisu.

3.4. W ramach pośredniczenia w zawieraniu Umowy z Widzem, Tipply zobowiązuje się, że w imieniu i na rzecz Twórcy:

3.4.1. udostępni każdej zainteresowanej osobie fizycznej projekt Umowy z Widzem w celu umożliwienia jej zapoznania się z treścią tej umowy;

3.4.2. odbierze od każdej zainteresowanej osoby oświadczenie woli w przedmiocie zawarcia Umowy z Widzem z wykorzystaniem elektronicznego formularza dostępnego w Serwisie, w tym umożliwić tej osobie podanie wymaganych danych w formularzu;

3.4.3. przyjmie od zainteresowanej osoby fizycznej środki pieniężne z tytułu zapłaty wynagrodzenia wynikającego z Umowy z Widzem, przy czym w celu przyjęcia tych środków Tipply jest uprawniony do korzystania z usług podmiotów trzecich;

3.4.4. umożliwi zainteresowanej osobie fizycznej przesłanie komunikatu tekstowego, do którego udostępniania Twórca zobowiązuje się na podstawie Umowy z Widzem oraz udostępni Twórcy ten komunikat z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu;

3.4.5. umożliwi zainteresowanej osobie fizycznej określenie szczegółowych zasad prezentacji komunikatu tekstowego, jeżeli Twórca dopuszcza taką możliwość zgodnie z projektem Umowy z Widzem;

3.4.6. złoży oświadczenie o akceptacji oferty i przekaże zainteresowanej osobie potwierdzenie zawarcia Umowy z Widzem na podany przez nią adres e-mail.

3.5. Przyjęcie środków pieniężnych nie podlega przepisom ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych na podstawie art. 6 pkt. 2 tej ustawy i nie stanowi wykonania przez Tipply transakcji płatniczej.

3.6. Twórca jest zobowiązany do udostępnienia wszystkich komunikatów tekstowych przekazanych przez Widzów na podstawie zawartych Umów z Widzami, chyba że ich udostępnienie byłoby niezgodne z Umową Współpracy, przepisami prawa lub dobrymi obyczajami. Z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu Twórca jest uprawniony do moderowania komunikatów tekstowych przesyłanych przez Użytkowników na podstawie Umów z Widzami, w tym do usuwania lub odmowy udostępnienia komunikatów naruszających zasady określone w niniejszym punkcie.

3.7. Twórca zobowiązuje się wykonywać wszystkie obowiązki związane z zawieraniem i wykonywaniem przez Twórcę Umów z Widzami, które wynikają z ogólnych przepisów prawa gospodarczego, prawa podatkowego, przepisów o ochronie danych osobowych i innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Twórca jest zobowiązany zapewnić, że wynagrodzenie Twórcy wynikające z Umowy z Widzem nie będzie w całości ani w części pokryte ze środków pieniężnych Twórcy. Jeśli jednak tak się stanie, co zostanie udowodnione przez Tipply zgodnie z pkt. 4.8, żądanie przekazania środków przez Twórcę będzie możliwe dopiero po upływie 9 miesięcy od dnia dopuszczenia się naruszenia. 

3.8. Twórca jest zobowiązany zapewnić, że w ramach prowadzonej przez Twórcę działalności polegającej na prowadzeniu internetowych transmisji wideo, w ramach których umożliwia odpłatne udostępnienie komunikatów tekstowych przekazywanych przez odbiorców tych transmisji, Twórca posiada wszelkie prawa do prezentowanych treści. Zabronione jest w trakcie działalności jak i po za nią, prezentowanie lub/i branie udziału jako Twórca w treściach:

3.8.1. sprzecznych z przepisami prawa lub z dobrymi obyczajami;

3.8.2. obraźliwych, zniesławiających, dyskryminujących lub naruszających prawa osób trzecich, w tym ich prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste;

3.8.3. szerzących mowę nienawiści, rasizm, ksenofobię, konflikty między narodami lub religiami;

3.8.4. promujących zachowania szkodliwe lub zagrażające zdrowiu i życiu;

3.8.5. pornograficzne lub erotyczne w tym tzw. pornografii dziecięcej;

3.8.6. naruszające dobra osobiste innych osób;

3.8.7. przedstawiających okrucieństwo wobec zwierząt;

3.8.8. nawołujących do zachowań szkodliwych, stosowania przemocy; 

3.8.9. promujących zewnętrzne strony internetowe, aplikacje oraz oprogramowania;

3.9. Tipply w żaden sposób nie gwarantuje czy nie zapewnia Twórcy określonej czy minimalnej ilości Umów z Widzami. 

4. Rozliczenie stron i Wynagrodzenie Tipply

4.1. Z zastrzeżeniem pkt. 4.2, Tipply przekazuje Twórcy środki pieniężne przyjęte od Widzów dla Twórcy w terminie 4 Dni Roboczych od otrzymania żądanego zlecenia Twórcy, wystawionego przez Twórcę z wykorzystaniem funkcjonalności dostępnych w Koncie. W żadnym wypadku przekazanie środków nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 15 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Współpracy. Twórca może zgłosić żądanie przekazania środków z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu, przy czym wymagane jest podanie przez Twórcę pełnego imienia i nazwiska lub nazwy firmy, aktualnego adresu zamieszkania oraz co najmniej jednego źródła przekazu środków tj. numer konta bankowego lub e-mail indentyfikacyjny PayPal. Za wprowadzone dane pełną odpowiedzialność bierze Twórca, który obligatoryjnie potwierdza fakt, że wprowadzone dane należą do niego, oraz że zostały podane zgodnie ze stanem faktycznym widniejącym na rachunku bankowym. W przypadku niepodania przez Twórcę kompletu wymaganych danych:

4.1.1. Tipply powiadomi Twórcę o brakujących danych za pośrednictwem Serwisu i wezwie Twórcę do uzupełnienia brakujących danych;

4.1.2. termin na przekazanie środków jest liczony od dnia uzupełnienia brakujących danych przez Twórcę;

4.2. W przypadku Umów z Widzem, dla których Widz zobowiązał się do uiszczenia wynagrodzenia Twórcy za pośrednictwem usługi PayPal, środki pieniężne są przekazywane Twórcy na rachunek PayPal, bez pośrednictwa Tipply.

4.3. Twórca jest zobowiązany do zapłaty Tipply wynagrodzenia z tytułu każdej Umowy z Widzem zawartej za pośrednictwem Serwisu. Wysokość wynagrodzenia określa Tabela Opłat stanowiąca Załącznik 2 do Regulaminu. W sytuacji gdy strony ustaloną inaczej, takowa nie może zostać udostępniona publicznie lub przekazana osobom trzecim.

4.4. O ile strony wyraźnie nie uzgodniły inaczej, wynagrodzenie określone w pkt. 4.1 jest płatne poprzez potrącenie określonego wynagrodzenia należnego Tipply z kwotami przekazywanymi Twórcy przez Tipply. Dokonanie pomniejszenia kwoty przekazywanej Twórcy przez Tipply stanowi złożenie przez Tipply oświadczenia o potrąceniu.

4.5. Jeśli wynagrodzenie Tipply nie może zostać zapłacone w sposób określony w pkt. 4.4, Tipply poinformuje Twórcę o tym fakcie. W takim przypadku wynagrodzenie Tipply jest płatne przelewem na rachunek Tipply wskazany w fakturze VAT, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia udostępnienia tej faktury VAT w Serwisie lub od dnia jej dostarczenia na adres e-mail Twórcy.

4.6. Strony akceptują stosowanie faktur elektronicznych. Tipply udostępnia dokumenty rozliczeniowe w Serwisie lub przesyła na adres e-mail Twórcy podany podczas rejestracji na jego żądanie. 

4.7. W przypadku, gdy Tipply zostanie zobowiązane do zwrócenia wynagrodzenia Twórcy wynikającego z Umowy z Widzem na rzecz Widza lub instytucji pośredniczącej w przyjęciu tego wynagrodzenia, niezależnie od przyczyny takiego zwrotu i podstawy zobowiązania Tipply, Twórca jest zobowiązany do pokrycia kwoty zwrotu oraz rzeczywistych kosztów poniesionych przez Tipply w związku z takim zwrotem. Postanowienia pkt. 4.4–4.5 stosuje się odpowiednio do zwrotu kwot należnych Tipply zgodnie ze zdaniem poprzedzającym.

4.8. W przypadku wystąpienia przez Widza lub instytucję pośredniczącą z roszczeniem, o którym mowa w pkt. 4.7 lub jeśli Tipply posiada uzasadnione i udokumentowane podstawy sądzić, że takie roszczenia zostaną zgłoszone wobec Tipply przez Widza lub instytucję pośredniczącą, Tipply jest uprawnione do zablokowania środków pieniężnych przyjętych od Widzów dla Twórcy do wysokości kwoty, za którą Twórca odpowiada wobec Tipply zgodnie z pkt. 4.7. Okres blokady nie może przekraczać 12 miesięcy, przy czym ewentualne ustanie Umowy Współpracy pozostaje bez wpływu na ten okres. Środki objęte blokadą nie podlegają przekazaniu Twórcy zgodnie z pkt. 4.1 przez okres obowiązywania blokady. O dokonaniu lub o zwolnieniu blokady środków Tipply informuje Twórcę z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu.

4.9. Tipply nie ponosi odpowiedzialności prawnej i podatkowej za usługi świadczone przez Twórców na rzecz Widzów. Twórca ma obowiązek samodzielnego odprowadzenia podatków według stawek obowiązujących w kraju pochodzenia Twórcy. 

5. Korzystanie z Serwisu

5.1. Twórca może korzystać z Serwisu po zalogowaniu się do profilu z wykorzystaniem Danych Logowania oraz ewentualnego uwierzytelniania dwuskładnikowego, aktywowanego wcześniej przez Twórcę oraz przy wykorzystaniu zewnętrznych usług dostępowych, dostępnych aktualnie w serwisie.

5.2. Tipply udostępnia Twórcy w Serwisie treść wszystkich komunikatów tekstowych przekazanych przez Widzów na podstawie zawartych Umów z Widzami.

5.3. W celu automatycznego pobierania komunikatów tekstowych przekazywanych przez Widzów na podstawie zawartych Umów z Widzami Twórca może dokonać integracji swojego profilu w Serwisie z usługami wykorzystywanymi przez Twórcę do prowadzenia internetowej transmisji wideo. Szczegółowe instrukcje w zakresie sposobu integracji z poszczególnymi usługami dostępne są w Serwisie.

5.4. Do 9. dnia miesiąca kalendarzowego Tipply na żądanie Twórcy udostępnia w Serwisie raporty obejmujące przynajmniej:

5.4.1. liczbę zrealizowanych Umów z Widzami zawartych za pośrednictwem Serwisu w poprzednim miesiącu kalendarzowym 

5.4.2. wyszczególnienie sumy prowizji pobieranej przez Tipply w odniesieniu do zawartych Umów z Widzami.

5.5. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest:

5.5.1. urządzenie z dostępem do Internetu,

5.5.2. dostęp do poczty elektronicznej,

5.5.3. najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,

5.5.4. programu do odczytu plików w formacie PDF.

5.6. Z wykorzystaniem Serwisu zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w tym naruszających prawa osób trzecich lub sprzecznych z dobrymi obyczajami.

5.7. Twórca zobowiązuje się do korzystania z Serwisu wyłącznie w celach zgodnych z Regulaminem, przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

5.8. Twórca zobowiązuje się do zabezpieczenia urządzenia z wykorzystaniem którego korzysta z Serwisu przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. 

5.9. W przypadku stwierdzenia, że do Danych Logowania lub do profilu Twórcy dostęp uzyskała lub mogła uzyskać osoba nieuprawniona albo zostały one wykorzystane przez osobę nieuprawnioną, Twórca zobowiązany jest zgłosić te okoliczności Tipply niezwłocznie drogą elektroniczną na adres e-mail: blokada@tipply.pl, nie później niż pierwszego Dnia Roboczego po powzięciu informacji o tych okolicznościach. Tipply jest uprawniony do weryfikacji tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia. Tipply również nie ponosi odpowiedzialności za skutki (w tym szkody) wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie konta Twórcy. 

5.10. Tipply blokuje profil Twórcy:

5.10.1. w przypadku złamania postanowień niniejszego regulaminu;

5.10.2. w przypadku otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 1.1;

5.10.3. w przypadku powzięcia przez Tipply udokumentowanych podejrzeń nieuprawnionego użycia Danych Logowania lub z innych ważnych przyczyn związanych z bezpieczeństwem Serwisu;

5.10.4. w przypadku odwołania przez Twórcę pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt. 2.6;

5.10.5. w przypadku wykorzystywania Serwisu przez Twórcę w celach wyraźnie niezwiązanych z charakterem Tipply;

5.10.6. jeżeli Tipply stwierdzi, że Twórca w powtarzający się sposób nie wykonuje swoich zobowiązań wynikających z Umów z Widzami i pomimo wezwania Twórcy do ich należytego wykonania w terminie nie krótszym niż 5 Dni Roboczych Twórca nadal nie wykonuje niektórych lub wszystkich swoich zobowiązań wynikających z Umów z Widzami; 

5.10.7. w przypadku naruszenia przez Twórcę pkt. 3.7;

5.10.8. w przypadku powtarzającego się naruszenia przez Twórcę pkt. 3.8;

5.10.9. w przypadku nadużycia przez Twórcę modelu biznesowego Tipply, wykorzystując logikę działania Serwisu do działań niedozwolonych jak np. dokonywanie płatności dla samego siebie, sztucznego zwiększania swoich wyników na koncie itp.;

5.10.10. w przypadku powzięcia udokumentowanych wątpliwości co do operacji wykonywanych w Serwisie;

5.10.11. w przypadku udokumentowanych wątpliwości co do źródła transmisji Twórcy;

5.11. jeżeli Tipply stwierdzi, że Twórca w powtarzający się sposób, nadużył funkcjonalności Serwisu Tipply prowadząc działalność niezwiązaną z przedmiotem ani charakterystyką Tipply, to Tipply poinformuje Twórcę o dokonaniu blokady wiadomością poczty elektronicznej. Wniosek o odblokowanie profilu można złożyć jedynie, kontaktując się drogą mailową, pisząc na e-mail: blokada@tipply.pl. Tipply jest uprawniony do weryfikacji tożsamości osoby składającej wniosek.

5.12. Tipply jest zobowiązane zapewnić, że usługi świadczone przez Tipply na podstawie Umowy Współpracy będą dostępne w wymiarze nie niższym niż 95% czasu w każdym miesiącu kalendarzowym.

5.13. Tipply jest uprawnione do wyświetlania na stronie Twórcy reklam zewnętrznych podmiotów.

5.14. Tipply nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą powstać po stronie Twórcy w wyniku okoliczności niezależnych od Tipply.

5.15. Twórca rozpoczynający korzystanie z serwisu, wyraża zgodę na umieszczenie zdjęcia profilowego konta Google określonego w ppkt. 2.1.1.4, lub zdjęcia profilowego konta Tipply, wraz z jego imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem na stronie głównej Tipply w sekcji „Korzystają z naszego Serwisu”. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim udzielana jest nieodpłatnie.

5.16. Pojęcia użyte w Serwisie są niezobowiązujące wobec Tipply lub Twórcy. Użyte słowa określające dodatki lub funkcjonalności konfiguracyjne w Serwisie, są wprowadzone dla ułatwienia czytelności i przejrzystości Serwisu, aby każdy Twórca lub Widz poruszający się w Serwisie umiał poprawnie zrozumieć znaczenie funkcjonalności. Nazwy wprowadzone w Serwisie są często nazwami własnymi, nieobligatoryjnym i niewpływającymi na kwestie prawne i podatkowe dla Twórcy oraz Tipply. Tipply pragnie dopasować się do istniejących trendów i korzystać z nazewnictwa własnego, dla korzystniejszych odczuć Widzów oraz Twórców. 

5.17. Tipply ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu, facebookowym fanpage’u lub na profilu Instagram Tipply. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

6. Reklamacje

6.1. Twórca może składać wszelkie reklamacje pocztą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@tipply.pl lub w formie pisemnej przesyłką pocztową na adres Tipply (APPTIZ SPACE sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa).

6.2. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej imię i nazwisko, adres e-mail oraz podstawy zgłoszenia reklamacji obejmujące szczegóły Umowy z Widzem, której dotyczy reklamacja lub innego zdarzenia, którego dotyczy zgłoszona nieprawidłowość, przesłaną kwotę, datę wykonanej transakcji, metodę płatności, możliwe id transakcji oraz posiadane potwierdzenie wykonania określonej transakcji.

6.3. Jeśli do rozpatrzenia reklamacji niezbędne będzie dostarczenie dodatkowych dokumentów lub informacji, Tipply zwróci się do Twórcy o ich dostarczenie. Twórca jest zobowiązany do ich dostarczenia Tipply niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od otrzymania prośby o ich dostarczenie.

6.4. Reklamacje są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedzi na Twoją reklamację udzielimy pocztą elektroniczną.

6.5. Jeżeli Twórca jest konsumentem i zgłoszona reklamacja nie zostanie uznana przez Tipply, Twórca może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do jednego z sądów polubownych działających przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Więcej informacji znajduje się na stronie UOKiK: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Tipply informuje również o istnieniu platformy ODR (European Online Dispute Resolution platform) oraz możliwości wykorzystania jej w celu rozstrzygania sporów. Platforma jest dostępna pod adresem internetowym: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

6.6. Wszelkie reklamacje wynikające z Umowy z Widzem, zobowiązany jest rozpatrywać samodzielnie Twórca. Tipply zobowiązuje się udzielić Twórcy wszelkich informacji związanych z zawarciem Umowy Współpracy, które są niezbędne do rozpatrzenia reklamacji Widza. W przypadku otrzymania przez Tipply reklamacji dotyczącej Umowy z Widzem lub innych usług świadczonych przez Twórcę, Tipply niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 Dni Roboczych przekaże taką reklamację Twórcy oraz poinformuje Widza, że nie jest uprawniony do rozpatrzenia reklamacji.

7. Prawa własności intelektualnej

7.1. Jeżeli jakiekolwiek treści wprowadzone przez Twórcę do Serwisu lub przekazane Tipply w inny sposób w wykonaniu Umowy Współpracy (w szczególności projekt Umowy z Widzem, komunikaty tekstowe i oznaczenia graficzne) stanowią utwory, znaki towarowe lub inne przedmioty objęte ochroną wynikającą z praw własności intelektualnej, Twórca udziela Tipply licencji na korzystanie z tych elementów z chwilą ich wprowadzenia do Serwisu lub przekazania Tipply. Licencja jest niewyłączna, nieograniczona terytorialnie i udzielana na czas wykonania Umowy Współpracy oraz obejmuje następujące pola eksploatacji:

7.1.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania przedmiotów ochrony – wytwarzanie egzemplarzy utworu techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

7.1.2. w zakresie obrotu egzemplarzami, na których przedmioty ochrony utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału oraz egzemplarzy przedmiotów ochrony;

7.1.3. w zakresie rozpowszechniania przedmiotów ochrony w sposób inny niż określony w pkt. 7.1.2 powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie przedmiotów ochrony w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

7.2. Licencja jest udzielana odpłatnie, przy czym wynagrodzenie z tytułu licencji jest uwzględnione w rozliczeniach Stron zgodnie z paragrafem 3.8 Regulaminu.

7.3. Twórca jest zobowiązany do niewprowadzania do Serwisu żadnych treści, do których nie posiada praw własności intelektualnej.

8. Ochrona danych osobowych

8.1. Administratorem danych osobowych Widzów oraz osób zainteresowanych zawarciem Umowy z Widzem jest Twórca. Tipply przetwarza te dane osobowe jako podmiot przetwarzający.

8.2. Szczegółowe zasady powierzenia Tipply przez Twórcę przetwarzania danych osobowych określa Załącznik 3 do Regulaminu.

9. Obowiązywanie Umowy Współpracy

9.1. Umowa Współpracy jest zawarta na czas nieoznaczony.

9.2. Twórca może wypowiedzieć Umowę Współpracy w każdej chwili poprzez:

9.2.1. usunięcie profilu z wykorzystaniem funkcjonalności w Serwisie;

9.2.2. złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy Współpracy pocztą elektroniczną na adres e-mail: biznes@tipply.pl, w formie pisemnej przesyłką pocztową na adres Tipply (APPTIZ SPACE sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa).

9.3. Tipply może wypowiedzieć Umowę Współpracy ze skutkiem natychmiastowym, jedynie z następujących ważnych przyczyn:

9.3.1. jeżeli Twórca naruszał 5.10 Regulaminu;

9.3.2. jeżeli Twórca w powtarzający się sposób narusza inne niż określone w pkt. 9.3.1 postanowienie Regulaminu, a po wezwaniu do zaprzestania wskazanego naruszenia w terminie nie krótszym niż 7 dni pod rygorem wypowiedzenia Umowy Współpracy ponownie naruszył lub nie zaprzestał naruszać tego postanowienia w określonym terminie;

9.3.3. jeżeli Twórca podejmuje działania lub czynności sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, które mają wpływ na sposób realizacji Umowy Współpracy;

9.3.4. jeżeli uzyskamy informację pochodzącą od organów państwowych o popełnieniu lub podejrzeniu popełnienia przez Twórcę z wykorzystaniem Serwisu przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów lub ochronie informacji;

9.3.5. jeżeli Tipply zablokował profil Twórcy zgodnie z pkt. 5.9 i w ciągu miesiąca od zablokowania profilu Twórca nie złożył wniosku o odblokowanie zgodnie z pkt. 5.12 lub pomimo złożonego wniosku nie ustały przesłanki uzasadniające odblokowanie profilu;

9.3.6. jeżeli Twórca podał nieprawdziwe albo niezgodne ze stanem faktycznym dane podczas rejestracji lub posłużył się dokumentami sfałszowanymi, przerobionymi, podrobionymi lub poświadczającymi nieprawdę;

9.3.7. jeżeli obowiązek wypowiedzenia Umowy Współpracy przez Tipply wynika z przepisów prawa, orzeczenia sądu lub wiążącej Tipply decyzji organu administracji; 

9.3.8. jeżeli Twórca zgłosi sprzeciw wobec zamierzonych przez Tipply zmian dotyczących dodania lub zastąpienia dalszych podmiotów przetwarzających (Załącznik 3, pkt 6).

9.4. Tipply może zmienić Regulamin w przypadku zaistnienia następujących ważnych przyczyn:

9.4.1. w wyniku zmiany stanu prawnego, skutkującej koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie, przy czym zmiana Regulaminu może zostać wprowadzona wyłącznie w zakresie dostosowania Regulaminu do nowego stanu prawnego;

9.4.2. w przypadku wydania orzeczenia przez sąd powszechny lub wydania decyzji, zalecenia, rekomendacji lub innego wiążącego Tipply aktu przez organ administracji publicznej, skutkującego koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie, przy czym zmiana Regulaminu może zostać wprowadzona wyłącznie w zakresie dostosowania Regulaminu do tego orzeczenia, decyzji, zalecenia, rekomendacji lub aktu;

9.4.3. w przypadku zmiany w ofercie Tipply ze względu na:

9.4.3.1. wprowadzenie nowych produktów i usług, jeśli jednocześnie 1) zmiana Regulaminu dotyczy jedynie wprowadzenia postanowień związanych z tymi produktami lub usługami, 2) korzystanie z nowych produktów i usług nie będzie dla Twórcy obowiązkowe, 3) niekorzystanie z nich nie będzie wiązało się dla Twórcy z kosztami ani innymi negatywnymi konsekwencjami.

9.4.3.2. poprawienie przez Tipply istniejących funkcjonalności lub świadczonych usług w celu zwiększania poziomu bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub polepszenia użyteczności udostępnianych funkcjonalności lub usług świadczonych przez Tipply, przy czym zmiana Regulaminu może dotyczyć jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi funkcjonalnościami lub usługami.

9.5. O proponowanych zmianach Regulaminu Tipply poinformuje Twórcę wiadomością poczty elektronicznej.  Zmiany wchodzą w życie w terminie określonym przez Tipply, ale wynoszącym przynajmniej 14 dni od dnia przekazania tej informacji. Jeżeli po otrzymaniu informacji o zmianach, ale przed określonym momentem wejścia zmian w życie Twórca wypowie Umowę Współpracy, nie będzie związany nowym brzmieniem Regulaminu.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej tipply.pl/regulamin. W celu utrwalenia i zabezpieczenia treści Umowy Współpracy Tipply prześle Twórcy kopię Regulaminu pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

10.2. Prawem właściwym do wszystkich relacji pomiędzy Tipply a Twórcą (w tym w zakresie Umowy Współpracy oraz wynikających z niej zobowiązań) jest prawo polskie, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Językiem bieżącej komunikacji pomiędzy Tipply a Twórcą jest język polski.

10.3. Wszelkie spory wynikłe w związku z Umową Współpracy, w tym Regulaminem, nierozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

10.4. Jeśli poszczególne postanowienia Regulaminu okażą się nieważne lub bezskuteczne w całości lub w części z dowolnej przyczyny, inne postanowienia pozostają w mocy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Strony zobowiązują się zastąpić postanowienia nieważne lub bezskuteczne innymi w taki sposób, aby jak najpełniej wypełnić cel Umowy Współpracy.

10.5. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

10.6. Jeśli termin zastrzeżony w Regulaminie w dniach nie wskazuje, czy chodzi o Dni Robocze czy kalendarzowe, liczą się dni kalendarzowe. 

11. Definicje

Dane Logowania

adres e-mail, nazwa użytkownika oraz hasło do profilu w Serwisie

Dzień Roboczy

dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy

Twórca

osoba fizyczna zarejestrowana w Serwisie

Serwis

serwis internetowy Tipply prowadzony pod adresem www.tipply.pl

Strony

Tipply oraz Twórca

Tipply

APPTIZ SPACE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-511), przy ul. Nowogrodzkiej 31, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądownego pod numerem KRS: 0000939486, numerem NIP: 7011063367 oraz REGON: 520707613

Umowa z Widzem

umowa na podstawie której Twórca zobowiązuje się do udostępnienia przekazanego przez Widza komunikatu tekstowego podczas internetowej transmisji wideo prowadzonej przez Twórcę

Umowa Współpracy

umowa pomiędzy Tipply a Twórcą zawarta na zasadach wynikających z Regulaminu

Widz

osoba fizyczna będąca odbiorcą transmisji wideo prowadzonej przez Twórcę


Lista załączników

    Załącznik 1: Formularz odstąpienia od Umowy Współpracy

    Załącznik 2: Tabela Opłat

    Załącznik 3: Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Strona wykorzystuje ciasteczka, abyś czerpał największą przyjemność z korzystania ze strony!