Regulamin Serwisu Internetowego tipply.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego tipply.pl (zwanego dalej „Serwisem Internetowym” lub „Serwisem”) przez Tomasza Mijalskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „TPL Tomasz Mijalski” pod adresem ul. Zygmunta Krasińskiego 29/1, 40-019 Katowice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii pod numerem NIP: 4980223750 oraz REGON: 382926394, zwanego dalej Usługodawcą.
 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się za pośrednictwem:
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej tipply.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 4. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 5. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Serwisu, Usługi lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i Regulaminu. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów swoich i Użytkowników.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 7. Adresatem Usług świadczonych poprzez Serwis Internetowy są osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 8. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 9. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 10. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

II. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Serwis Internetowy / Serwis - serwis internetowy dostępny w domenie tipply.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Widzowie mogą korzystać z Usług oferowanych przez Użytkowników Zarejestrowanych;

Widz – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która po uiszczeniu Opłat na wskazany przez Użytkownika Zarejestrowanego cel może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Użytkownik Zarejestrowany / Zarejestrowany – Użytkownik prowadzący działalność gospodarczą lub prowadzący działalność w ramach działalności nieewidencjonowanej, o której mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 Prawo przedsiębiorców i będący przedsiębiorcą w rozumieniu art.43[1] Kodeksu cywilnego lub konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, który dokonał rejestracji w Serwisie. Z rejestracją i założeniem Konta może być związane zwiększenie uprawnień Użytkownika Zarejestrowanego, zgodnie z niniejszym Regulaminem;

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi Zarejestrowanemu na jego wyłączność część Serwisu, za pomocą której Użytkownik Zarejestrowany może dokonywać na rzecz Widzów określonych działań w ramach Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem;

Konto Google – Konto Użytkownika Zarejestrowanego w Serwisie Google.com prowadzonym przez Google Ireland Limited, spółkę zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny: 368047), z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia;

Konto Facebook – Konto Użytkownika Zarejestrowanego w Serwisie Facebook.com prowadzonym przez Facebook Ireland Limited, spółkę zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny: 462932), z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia;

Usługa wiadomości – oświadczenie woli Widza, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o umieszczenie Wiadomości w Czacie poprzez przyjęcie oferty Użytkownika Zarejestrowanego zgodnie z art. 66[1] Kodeksu cywilnego.

Czat / Czat Internetowy - przestrzeń internetowa Użytkownika Zarejestrowanego, w której Widzowie mogą odpłatnie umieszczać jednorazowe Wiadomości w czasie rzeczywistym, udostępniana w sieci Internet na stronach internetowych udostępnianych przez Usługodawcę Użytkownikom Zarejestrowanym;

Wiadomość - treść tekstowa, dźwiękowa lub wizualna umieszczana przez Widza, dostępna dla każdego obserwującego Czat;

Panel Zamówień - to część Konta, przypisana do utworzonego przez Użytkownika Zarejestrowanego Czatu, wyodrębniona z funkcjonalności Konta w ten sposób, aby możliwy był do niej dostęp dla Widzów. Panel Zamówień umożliwia Widzom na umieszczenie Wiadomości w Czacie, powiązanym z Panelem Zamówień;

Usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników Zarejestrowanych drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Umowa - umowa o świadczenie Usługi, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem Zarejestrowanym;

Konsument - Użytkownik Zarejestrowany będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Ustawa o prawach autorskich - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83)

Pośrednik - podmiot współpracujący z Usługodawcą i świadczący na jego rzecz usługi transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych z tytułu wpłat otrzymanych od Widzów na cel określony przez Zarejestrowanych Użytkowników, tj. Cashbill S.A. z siedzibą w Katowicach (40-082), zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000323297, NIP: 6292410801

Regulamin - niniejszy dokument.

Urządzenie - sprzęt elektroniczny (komputer, telefon, tablet) wykorzystywany przez Użytkowników Zarejestrowanych do prowadzenia Konta w Serwisie lub Widzów.

Opłata - wpłata dokonana przez Widzów związana z Usługami uregulowanymi w dziale VIII Regulaminu na cel wskazany przez Użytkownika Zarejestrowanego.

Należność - Opłaty uiszczone przez Widzów przekazanych przez Usługodawcę do Użytkownika Zarejestrowanego.

III. Zasady korzystania z serwisu

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom Zarejestrowanym korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, w szczególności z możliwości do założenia Konta, oraz do przeglądania innych treści prezentowanych w Serwisie i korzystania z innych Usług dostępnych dla Użytkowników Zarejestrowanych.
 2. W ramach Serwisu Usługodawca udostępnia Użytkownikom Zarejestrowanym za pośrednictwem Serwisu Usługi, o których mowa w dziale V Regulaminu.
 3. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 4. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system z którego korzysta Widz oraz Użytkownika Zarejestrowany, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • programu do odczytu plików w formacie PDF.
 5. Użytkownik Zarejestrowany oraz Widz zobowiązani są do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 6. Użytkownik Zarejestrowany ma prawo do korzystania z wszelkich Usług świadczonych przez Usługodawcę oraz treści prezentowanych w ramach Serwisu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Usługodawca nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia przez Usługobiorcę działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy, w tym do świadczenia usług marketingowych na rzecz podmiotów konkurencyjnych względem Usługodawcy.
 7. Zabronione jest korzystanie przez Widzów oraz Użytkowników Zarejestrowanych z Serwisu w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, a w szczególności zabronione jest:
  • dostarczanie i przekazywanie treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystanie z Serwisu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • podejmowanie działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • korzystanie z Serwisu Internetowego w sposób uciążliwy dla innych Widzów, Użytkowników Zarejestrowanych oraz dla Usługodawcy.

IV. Prawa i obowiązki użytkowników zarejestrowanych

 1. Użytkownik Zarejestrowany jest zobowiązany do:
  • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
  • wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania, niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych.
  • niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,
  • nieprzeprowadzania za pomocą Serwisu zbiórek pieniędzy, w postaci darowizn, napiwków lub innych polegających na transferach środków pieniężnych pomiędzy Użytkownikami Zarejestrowanymi, niezgodnych z niniejszym Regulaminem,
  • niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w przesyłanych w ramach Czatu Wiadomościach.
 2. Użytkownik Zarejestrowany nie może prowadzić działań zmierzających do nieuzasadnionego obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników Zarejestrowanych czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 3. Użytkownik Zarejestrowany będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia Usług zawartej z Usługodawcą w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podawania przyczyny, chyba że przed zawarciem Umowy wyraził zgodę na świadczenie Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, co skutkuje utratą tego prawa. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku Umowy o świadczenie usług polegających na dostarczaniu treści cyfrowej, które są zapisywane na nośniku materialnym, a spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgoda Konsumenta przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od Umowy. Prawo do odstąpienie od Umowy przez Konsumenta wyłączone jest również w momencie pełnego wykonania usługi za wyraźną zgoda Konsumenta, po poinformowaniu o utracie wtedy tegoż prawa.
 4. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, jak również usunięcie Konta w Serwisie.
 5. Termin na odstąpienie od Umowy liczony jest od dnia jej zawarcia.
 6. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy określa załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu, przy czym Użytkownik Zarejestrowany nie jest zobowiązany do posługiwania się wzorem.
 7. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Użytkownika Zarejestrowanego prześle na adres poczty elektronicznej Użytkownika Zarejestrowanego potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa uważana jest za niezawartą.
 9. Użytkownik Zarejestrowany nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi Zarejestrowanemu nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników Zarejestrowanych oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 10. Usługodawca może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem Zarejestrowanym, z zachowaniem 14- dniowego okresu wypowiedzenia, w szczególności w przypadku nieprzestrzegania przez niego Regulaminu. W tym celu Usługodawca przesyła Użytkownikowi Zarejestrowanemu wypowiedzenie na podany przez niego w Koncie adres e-mail.
 11. Użytkownik Zarejestrowany może korzystać z Usług udostępnionych w ramach Serwisu w okresie wypowiedzenia, o którym mowa w powyżej.
 12. W przypadku naruszenia przez Użytkownika Zarejestrowanego postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Użytkownika Zarejestrowanego do zaprzestania naruszeń.
 13. W stosunku do Użytkowników Zarejestrowanych, Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług, jak również rozwiązania Umowy oraz zawieszenia Konta ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w przypadku:
  • powzięcia wątpliwości co do poprawności czy kompletności podanych przez Użytkownika Zarejestrowanego danych,
  • powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia, że Użytkownik Zarejestrowany narusza Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa,
  • powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia co do prawdziwości oświadczeń złożonych przez Użytkownika Zarejestrowanego, a do których złożenia jest on zobowiązany na podstawie postanowień Regulaminu,
  • gdy działania lub zaniechania Użytkownika Zarejestrowanego wpływają negatywnie na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzą Usługodawcy lub Serwisowi,
  • podejmowania przez Użytkownika Zarejestrowanego działań mających na celu nieuczciwego zwiększenie bilansu Konta, w tym poprzez niezgodne z regulaminem i specyfiką Serwisu wykorzystanie okazjonalnych konkursów i promocji lub innych okoliczności bądź funkcjonalności, a w szczególności polegających na zakładaniu kilku Kont, realizowaniu płatności dla samego siebie lub wykorzystywaniu Kont innych Użytkowników Zarejestrowanych.
 14. Użytkownik Zarejestrowany jest zobowiązany do zabezpieczenia Urządzenia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki (w tym szkody) wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie Urządzenia Użytkownika Zarejestrowanego.

V. Usługi

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Zakres Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu obejmuje:
  • Nieodpłatne przeglądanie i wyszukiwanie informacji w Serwisie;
  • Nieodpłatne założenie i prowadzenie Konta;
  • Nieodpłatną Usługę Czatu;
  • Odpłatną Usługę Tipply.
 3. Usługa wskazana w ppkt d) powyżej świadczona jest przez Użytkowników Zarejestrowanych na rzecz Widzów za pośrednictwem Serwisu z zastrzeżeniem ust. 12-13 poniżej.
 4. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu prezentuje nieodpłatnie na rzecz Użytkowników Zarejestrowanych ogólne informacje zgodne z charakterem i specyfiką Serwisu, w tym o prowadzonej przez siebie działalności i funkcjonalnościach Serwisu. Dostęp do ww. świadczeń wygasa z chwilą zamknięcia Konta przez Użytkownika Zarejestrowanego.
 5. Korzystanie z niektórych Usług Serwisu może wymagać założenia i posiadania aktywnego Konta w Serwisie. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest wyłącznie po dokonaniu rejestracji.
 6. Rejestracja Konta następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie. Do założenia Konta konieczne jest podanie informacji wskazanych jako obowiązkowe. Użytkownik Zarejestrowany w czasie rejestracji oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą lub prowadzi działalność w ramach działalności nieewidencjonowanej, o której mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 Prawo przedsiębiorców. Założenie Konta wymaga wcześniejszego posiadania przez Użytkownika Konta Google oraz połączenia Konta z Kontem Google, zgodnie z komunikatami wyświetlanymi w Serwisie.
 7. Weryfikacja dwuetapowa do Konta Google może być konieczna dla skutecznego połączenia Konta Google z Kontem w Serwisie. Użytkownik Zarejestrowany zakładając Konto wyraża zgodę na umieszczenie zdjęcia profilowego Konta wraz z jego imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem na stronie głównej Serwisu w sekcji „Korzystają z naszego Serwisu”. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim udzielana jest nieodpłatnie.
 8. Użytkownik Zarejestrowany może logować się do Serwisu również za pośrednictwem Konta Facebook - konta na portalu społecznościowym Facebook. Użytkownik Zarejestrowany, który loguje się przez Konto Facebook, upublicznia w Serwisie swoje imię i nazwisko. Te dane pozostają jednak wyłącznie na portalu Facebook, nie są zapisywane w Serwisie.
 9. Po zarejestrowaniu Konta, podane podczas rejestracji dane mogą być w każdym czasie zweryfikowane przez Usługodawcę, a pozytywna weryfikacja może być warunkiem uzyskania pełnego dostępu do funkcjonalności Konta lub innych Usług Serwisu, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie. Użytkownik Zarejestrowany jest zobowiązany do podania Usługodawcy danych oznaczonych w Serwisie lub wskazanych mu przez Usługodawcę jako obowiązkowe, w tym w szczególności danych prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Usługodawca może zwrócić się do Użytkownika Zarejestrowanego o przesłanie drogą elektroniczną wskazanych przez niego dokumentów, w tym w szczególności potwierdzające dane podane przez niego w Serwisie, w tym dotyczące jego statusu czy prowadzonej działalności, pod rygorem odmowy nawiązania współpracy lub wypowiedzenia Umowy, a w przypadku prowadzenia przez Użytkownika Zarejestrowanego działalności gospodarczej poza granicami Polski – odpowiedników tych dokumentów w języku pochodzenia wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski. Usługodawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika Zarejestrowanego o przesłanie dodatkowych dokumentów niewskazanych powyżej lub do przesłania ich w innym formacie
 10. Użytkownik Zarejestrowany, aby korzystać z niektórych Usług lub funkcjonalności dostępnych w Koncie dla Użytkowników Zalogowanych, może być zobowiązany uzupełnić dodatkowe informacje, zgodnie ze wskazaniami Serwisu.
 11. Prowadzenie Konta w Serwisie Internetowym możliwe jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika Zarejestrowanego żądania usunięcia Konta.
 12. Usługodawca w ramach świadczonych Usług udostępnienia Użytkownikom Zarejestrowanym narzędzia pozwalające na tworzenie i prowadzenie publicznych Czatów z funkcją odpłatnego umieszczania jednorazowych Wiadomości przez Widzów (dalej zwaną: „Usługą Czatu”).
 13. Usługodawca w ramach świadczonych Usług udostępnia i oddaje w zarządzanie Użytkownikom Zarejestrowanym infrastrukturę pozwalającą Widzom na umieszczanie jednorazowych Wiadomości w Czacie lub Czatach Internetowych prowadzonych przez Użytkowników Zarejestrowanych w czasie rzeczywistym (dalej zwaną: „Usługą Tipply”). Świadczenie Usługi Tipply ma charakter odpłatny i realizowane jest zgodnie z działem VIII niniejszego Regulaminu.
 14. Każdy Użytkownik Zarejestrowany może utworzyć i modyfikować swój własny Czat.
 15. Usługodawca przyjmuje, że od momentu umieszczenia kodu informatycznego narzędzia Usługodawcy w programie transmisji live, wyświetlanym na Stronie WWW Użytkownika, poprzez zachęcanie Użytkowników Zarejestrowanych do Usługi wiadomości oraz poprzez prowadzenie działań influencerskich z wykorzystaniem Usługi Czatu Użytkownik Zarejestrowany prowadzi działania promocyjne na rzecz Usługodawcy.
 16. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu lub facebookowym fanpage’u Usługodawcy. Promocje w Serwisie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

VI. Funkcjonalności konta

 1. Użytkownik Zarejestrowany, po zalogowaniu się do swojego Konta w Serwisie uzyskuje dostęp do Usługi Czatu oraz jego konfiguratora, w szczególności w postaci następujących funkcjonalności:
  • konfigurator Czatu,
  • konfigurator Panelu Zamówień,
  • bilansu Konta,
  • biblioteki plików,
  • powiadomienia Konta.
 2. Użytkownik Zarejestrowany może dowolnie kształtować ustawienia Panelu Zamówień w zakresie umożliwiającym przez Serwis poprzez jego konfigurator (konfigurator Panelu Zamówień).
 3. Użytkownik Zarejestrowany umieszczając w Koncie lub w Panelu Zamówień zdjęcia, grafiki, filmy, opisy oraz inne elementy, udziela na rzecz Usługodawcy globalnej, nieodpłatnej, niewyłącznej, zbywalnej licencji, wraz z prawem do udzielania sublicencji, do publikowania w aplikacjach, widgetach lub innych narzędziach i funkcjonalnościach Serwisu bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, jak również obsługiwanie, modyfikowanie, tworzenie opracowań, wykorzystywanie, dystrybuowanie, uruchamianie, kopiowanie, wyświetlanie lub tworzenie na ich podstawie materiałów pochodnych.
 4. Użytkownik Zarejestrowany może w każdym momencie monitorować liczbę Wiadomości, ich łączną wartość oraz inne informacje z tym związane po zalogowaniu się do Konta. Użytkownik Zarejestrowany może w ramach swojego Konta korzystać z przestrzeni internetowej o powierzchni wskazanej w Serwisie (biblioteka plików), w której może umieszczać pliki graficzne, pliki audiowizualne wyłącznie w formacie .webm oraz pliki audio. Żaden plik nie może przekroczyć 50 MB.
 5. Użytkownik Zarejestrowany dodając do Konta, Biblioteki lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie plik lub inną treść oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. a poprzez zamieszczenie pliku wyraża zgodę wyłącznie na nieodpłatne magazynowanie w przestrzeni Serwisu przypisanej do Konta, nie obciążając Usługobiorcy odpowiedzialnością za treść zamieszczonych w Bibliotece plików.
 6. Powiadomienia Konta to funkcjonalność polegająca na wyświetlaniu monitów o ważnych informacjach związanych z Kontem.
 7. Konto może posiadać również inne funkcjonalności, w szczególności, gdy Usługodawca przewidzi świadczenie innych Usług lub będzie organizował promocje, konkursy czy programy lojalnościowe na zasadach określonych w osobnych regulaminach.

VII. Usługa Czatu

 1. Aby korzystać z Czatu świadczonego w ramach Usługi Czatu, konieczne jest zamieszczenie kodu informatycznego Czatu w programie wykorzystywanym przez Użytkownika Zarejestrowanego do transmisji live, która jest wyświetlana na zewnętrznej stronie internetowej przez Użytkownika Zarejestrowanego (dalej zwanej: „Stroną WWW Użytkownika” lub „Strona WWW”) oraz udostępnienie tej strony w sieci Internet.
 2. Użytkownik Zarejestrowany oświadcza, że jest właścicielem lub podmiotem zarządzającym przestrzenią w której umieszcza Czat, lub przysługuje mu do niej inne niż własność prawo do korzystania i dysponowania jej powierzchnią.
 3. Zgodnie z ppkt. 2 wskazanym powyżej, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej i podatkowej za usługi świadczone przez Zarejestrowanych Użytkowników na rzecz Widzów oraz rozliczenie i udokumentowanie otrzymanych Opłat od Widzów.
 4. Każdy Użytkownik Zarejestrowany może utworzyć swój własny Czat, za który bierze pełną odpowiedzialność. Użytkownik Zarejestrowany moderuje utworzone na jego Stronie WWW Czaty poprzez Konfigurator.
 5. Każdy odwiedzający Stronę WWW może obserwować Czat w czasie rzeczywistym. W Czacie wszyscy Użytkownicy Zarejestrowani mogą brać udział w sposób czynny i bierny. Czytanie Czatu (udział bierny w Czacie) ma charakter nieodpłatny dla każdego Użytkownika.
 6. Umieszczanie Wiadomości w Czacie (udział czynny w Czacie) następuje wyłącznie w wyniku skorzystania z Usługi Tipply. Warunki umieszczania Wiadomości w Czacie określa Użytkownik Zarejestrowany, który utworzył Czat, zgodnie z pkt. VIII Regulaminu.
 7. Użytkownik Zarejestrowany ma możliwość wygenerowania unikalnego linku do Panelu Zamówień, powiązanego z utworzonym przez tego Użytkownika Czatem, pozwalający Widzom na wysłanie wiadomości w ramach Usługi Tipply w związku z utworzonym Czatem.
 8. Umowa o świadczenie Usługi Czatu jest zawarta na czas oznaczony, tj. od czasu umieszczenia kodu informatycznego Czatu, zgodnie z ppkt. 1, i trwa do czasu jego usunięcia lub rozwiązania Umowy o świadczenie Usług Serwisu, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

VIII. Usługa Tipply

 1. Każdy Widz ma możliwość przesłania Wiadomości w Czacie. Wysłanie wiadomości wymaga dokonania Opłaty, o której mowa w niniejszym dziale. Widz dokonuje wysłania wiadomości w Panelu Zamówień, którym zarządza i za który ponosi odpowiedzialność Użytkownik Zarejestrowany.
 2. Widzowie, wysyłając wiadomość w Panelu Zamówień, przyjmują ofertę Użytkownika Zarejestrowanego.
 3. Użytkownik Zarejestrowany samodzielnie określa warunki umieszczenia w Czacie Wiadomości oraz ich kategoryzację. Użytkownik Zarejestrowany konkretyzuje ofertę za pomocą konfiguratora, dostępnego po zalogowaniu się do Konta.
 4. Usługa Wiadomości ma charakter odpłatny i za jej wykonanie pobierana jest należność płacona z góry w postaci Opłaty. Opłata ta nie może być niższa niż kwota wskazana Widzowi przed rozpoczęciem wysłania wiadomości. Opłata wyrażona jest w polskich złotych i zawiera wszystkie składniki. Kwota, o której mowa powyżej, może się różnić dla Wiadomości tekstowych i Wiadomości dźwiękowych.Widz otrzyma również informacje o terminie zapłaty. Usługa wiadomości zostanie zrealizowana niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji od Pośrednika o wpłynięciu płatności Widza. Realizacja Usługi wiadomości polega na umieszczeniu Wiadomości Widza przez czas określony w Czacie Użytkownika Zarejestrowanego.
 5. Widz samodzielnie określa wysokość Opłaty za umieszczenie Wiadomości, podaje dane wskazane w formularzu oraz treść Wiadomości do umieszczenia w Czacie.
 6. Widz umieszczając treść Wiadomości oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Poprzez zamieszczenie treści Widz wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej treści oraz jej publikowanie w Czacie, a także dokonywanie opracowań utworów przez Usługodawcę w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim.
 7. Wiadomość umieszczana w Czacie jest dostępna dla wszystkich użytkowników Strony WWW Użytkownika Zarejestrowanego.
 8. Opłata za Usługę Tipply uiszczana może być za pośrednictwem operatorów wskazanych na stronach Serwisu i/lub Panelu Zamówień.
 9. Opłata za Usługę Tipply może być także realizowana za pośrednictwem usługi aktywacyjnej realizowanej przez Justpay (Digital Virgo Polska S.A. z siedzibą w Warszawie). W tym celu Widz, kieruje się komunikatami wyświetlanymi w Serwisie korzystając z usługi aktywacyjnej Justpay oraz usługi dostępowej świadczonej przez Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Usługa aktywacyjna i dostępowa, o których mowa w zdaniu poprzednim są odpłatne, w wysokości wskazanej w Serwisie. Po skorzystaniu z usługi aktywacyjnej oraz dostępowej, o której mowa w niniejszym ppkt. korzystanie z Usługi Tipply jest dla Użytkownika bezpłatne, zgodnie z informacjami w Serwisie.
 10. Umowa o świadczenie Usługi Tipply jest zawierana na czas oznaczony tj. do momentu umieszczenia Wiadomości w Czacie.
 11. Usługa Tipply może być również świadczona bez pośrednictwa Usługodawcy. W przypadku o którym mowa w zdaniu poprzednim płatność za Usługę Tipply świadczoną przez Użytkownika Zarejestrowanego, któremu Usługodawca udostępnił Serwis, korzysta z Usługi Czatu, odbywa się wyłącznie za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej PayPal, i stanowi należność przysługującą bezpośrednio świadczącemu ją Użytkownikowi Zarejestrowanemu. Należności za tę Usługę nie trafiają do bilansu Konta Użytkownika Zarejestrowanego świadczącego usługę w rozumieniu niniejszego postanowienia. W pozostałym zakresie przepisy niniejszego punktu stosuje się odpowiednio.
 12. Widz może dokonywać Opłat za pośrednictwem Urządzenia oraz mobilnej sieci komórkowej korzystając z usług telekomunikacyjnych, przedpłaconych (prepaid), postpaid oraz mix.
 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Opłaty dokonywane za pośrednictwem Urządzenia przez osoby nieuprawnione, niebędące jego właścicielem. Widz dokonujący Opłat za pośrednictwem mobilnej sieci komórkowej jest świadomy odpłatności skorzystania z usług telekomunikacyjnych wykraczających poza pakiet wynikający z usług abonamentowych.

IX. Wynagrodzenie usługodawcy

 1. Z tytułu świadczonych na rzecz Zarejestrowanego Użytkownika Usług, Usługodawcy przysługuje wynagrodzenie prowizyjne wskazane w tabeli wynagrodzenia prowizyjnego pomniejszone o ew. rabat przyznany Użytkownikowi Zarejestrowanemu za promocję Serwisu.
 2. Wynagrodzenie Usługodawcy z tytułu świadczonych Usług na rzecz Zarejestrowanego Użytkownika staje się wymagalne i należne w momencie przekazania technicznego Należności przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Zarejestrowanego i zostanie zrealizowane poprzez odpowiednie pomniejszenie Należności (potrącenie).
 3. Opłaty są przekazywane Usługodawcy przez Pośrednika, z zastrzeżeniem ppkt. 11 z działu VIII Regulaminu, razem z raportem potwierdzającym saldo oraz stanowiącym podstawę do rozliczenia się Pośrednika z Usługodawcą.
 4. Wynagrodzenie Usługodawcy zostanie potwierdzone fakturą wygenerowaną w Serwisie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Zarejestrowanego.
 5. Dla Użytkowników Zarejestrowanych dokonujących dyspozycji przekazu Należności do dnia 31.05.2020 roku rozliczenie wynagrodzenia prowizyjnego na rzecz Usługodawcy następuje w trybie cyklicznym.
 6. W szczególnych przypadkach Usługodawca może ustalić z Użytkownikiem Zarejestrowanym odmienny sposób rozliczenia Wynagrodzenia.

X. Tryb przekazu opłat do użytkowników zarejestrowanych

 1. Usługodawca wypłaca Opłaty otrzymane od Widzów (dalej zwane: „Należność”) w wysokości wskazanej w Koncie, wyłącznie na wskazany przez Użytkownika Zarejestrowanego w funkcjonalnościach Konta numer rachunku bankowego lub na wskazane konto PayPal. Wypłata pierwszej transzy Należności może nastąpić dopiero po upływie 15 dni, od dnia założenia Konta.
 2. Należności wypłacane są na podstawie przesłania za pośrednictwem Serwisu zlecenia przekazu wystawionego przez Użytkownika Zarejestrowanego zgodnie z ppkt. 7 poniżej z wykorzystaniem funkcjonalności dostępnych w Koncie.
 3. Wypłaty Należności obsługiwane są za pomocą Usług wskazanych w Serwisie, zgodnie z ich właściwościami ujawnionymi w opisach tych Usług w Serwisie i zasadami tam wskazanymi.
 4. W celu wypłaty Należności Użytkownik Zarejestrowany musi zlecić jej wykonanie poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku w Koncie oraz potwierdzić zlecenie wypłaty wciskając link aktywacyjny otrzymany na skrzynkę mailową wskazaną przy rejestracji Konta

XI. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca w żaden sposób nie gwarantuje czy nie zapewnia Użytkownikowi Zarejestrowanemu określonej czy minimalnej ilości wysłanych wiadomości, ani innych minimalnych wskaźników wysokości Wynagrodzenia.
 2. Użytkownik Zarejestrowany, tworzący Czat, ponosi odpowiedzialność za zawartość tego Czatu oraz prezentowane przez siebie treści.
 3. Użytkownik Zarejestrowany rozlicza płatności dokonywane na rzecz Usługodawcy, Należności otrzymane od Widzów oraz świadczenia realizowane z wykorzystaniem Usług realizowanych za pośrednictwem Serwisu samodzielnie, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub działalności nieewidencjonowanej.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do zabezpieczenia Konta przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki (w tym szkody) wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie Konta Użytkownika Zarejestrowanego.
 5. Użytkownik Zarejestrowany oświadcza, że korzystanie przez Usługodawcę z treści (dostarczonych przez Użytkownika Zarejestrowanego w celu realizacji Umowy o świadczenie Usługi Czatu, umieszczonych w bibliotece Plików, w Koncie czy w jakimkolwiek miejscu Serwisie lub w transmisji live na Stronie WWW) nie będzie naruszało jakichkolwiek praw własności intelektualnej, jak również dóbr osobistych czy innych praw osób trzecich. Użytkownik Zarejestrowany zobowiązuje się, na pierwsze żądanie Usługodawcy:
  • dokonać wszelkich prawem dozwolonych czynności mających na celu zwolnienie Usługodawcy z wszelkiej odpowiedzialności wobec osoby, która wystąpiła wobec niego z roszczeniami z tytułu zagrożenia lub naruszenia jej praw do treści, o których mowa w niniejszym podpunkcie,
  • przystąpić do każdego sądowego lub administracyjnego postępowania dotyczącego praw do treści, o których mowa w niniejszym podpunkcie, jak również przejęć na siebie ciężar, ryzyko i koszty prowadzenia takiego postępowania,
  • wynagrodzić Usługodawcy szkodę doznaną na skutek zaspokojenia uzasadnionego roszczenia osoby trzeciej, wynikającego z naruszenia praw do treści, o których mowa w niniejszym podpunkcie
 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 tiret pierwsze, Użytkownik Zarejestrowany zobowiązany jest do uzyskania na własny koszt odpowiednich praw umożliwiających zgodne z prawem korzystanie przez Usługodawcę z treści, na polach eksploatacji wskazanych w Regulaminie, bądź dokonania odpowiedniej modyfikacji treści, pozwalającej na korzystanie z tych treści.
 7. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkownika Zarejestrowanego z tytułu utraconych korzyści zostaje wyłączona.
 8. Użytkownik Zarejestrowany ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem postanowień Regulaminu. Usługodawcy przysługuje prawo obciążenia Użytkownika Zarejestrowanego ewentualnymi kosztami postępowań sądowych i innych sankcji, które Usługodawca poniósł wskutek niezgodnej z Regulaminem lub prawem działalności Użytkownika
 9. Użytkownik Zarejestrowany wyraża zgodę na kontrolę jego bilansu Konta przez Usługodawcę w celu poprawności działania oraz działania pozwalające na jego prawidłowe i zgodne z prawem odwzorowanie.
 10. Użytkownik Zarejestrowany ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem postanowień Regulaminu. Usługodawcy przysługuje prawo obciążenia Użytkownika Zarejestrowanego ewentualnymi kosztami postępowań sądowych i innych sankcji, które Usługodawca poniósł wskutek niezgodnej z Regulaminem lub prawem działalności Użytkownika Zarejestrowanego.
 11. Żadne z powyższych postanowień nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Usługodawcę odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

XII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownik Zarejestrowany może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: „TPL Tomasz Mijalski”, ul. Zygmunta Krasińskiego nr 29 lok. 1, 40-019 Katowice, poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: kontakt@tipply.pl, bądź za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika Zarejestrowanego, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.
 5. Rękojmia wobec Przedsiębiorców zostaje wyłączona.

XIII. Ochrona danych osobowych

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną w Serwisie.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 3. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik Zarejestrowany będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Konsumenci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres: kontakt@tipply.pl w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy i usunięciem Konta ze skutkiem na koniec Okresu rozliczeniowego. Do momentu upływu Okresu rozliczeniowego, w przypadku o którym mowa w zdaniu poprzednim, do Użytkownika zastosowanie mają niezmienione zapisu Regulaminu.
 4. Usługodawca może również przedstawić zmiany Regulaminu Użytkownikom Zarejestrowanym posiadającym Konto do zapoznania się oraz akceptacji przy logowaniu do Konta. Jeżeli Użytkownik Zarejestrowany nie zaakceptuje zmiany Regulaminu Umowa świadczenia Usługi prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu z chwilą z upływem 14 dni od tej odmowy akceptacji, chyba że w tym czasie Użytkownik Zarejestrowany dokonana akceptacji, z zastrzeżeniem ppkt. 3 powyżej.
 5. W sytuacji, o której mowa w ppkt. 4 powyżej zmienione zapisy Regulaminu obowiązują Użytkownika Zarejestrowanego od dnia ich zaakceptowania.
Strona wykorzystuje ciasteczka, abyś czerpał największą przyjemność z korzystania ze strony!