Regulamin Serwisu Internetowego tipply.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego tipply.pl (zwanego dalej „Serwisem Internetowym” lub „Serwisem”) przez Tomasza Mijalskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „TPL Tomasz Mijalski” pod adresem ul. Zygmunta Krasińskiego 29/1, 40-019 Katowice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii pod numerem NIP: 4980223750 oraz REGON: 382926394, zwanego dalej Usługodawcą
 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się za pośrednictwem:
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej tipply.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 4. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 5. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Serwisu, Usługi lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i Regulaminu. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów swoich i Użytkowników.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 7. Adresatem Usług świadczonych poprzez Serwis Internetowy są osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 8. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 9. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 10. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

II. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Serwis Internetowy / Serwis - serwis internetowy dostępny w domenie tipply.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Użytkownik Zarejestrowany / Zarejestrowany – Użytkownik prowadzący działalność gospodarczą lub prowadzący działalność w ramach działalności nieewidencjonowanej, o której mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 Prawo przedsiębiorców i będący przedsiębiorcą w rozumieniu art.43[1] Kodeksu cywilnego, który dokonał rejestracji w Serwisie. Z rejestracją i założeniem Konta może być związane zwiększenie uprawnień Użytkownika, zgodnie z niniejszym Regulaminem;

Konto Google – Konto Użytkownika w Serwisie Google.com prowadzonym przez Google Ireland Limited, spółkę zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny: 368047), z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia;

Konto Facebook – Konto Użytkownika w Serwisie Facebook.com prowadzonym przez Facebook Ireland Limited, spółkę zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim (numerRegulamin Serwisu Internetowego tipply.pl rejestracyjny: 462932), z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia;

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o umieszczenie Wiadomości w Czacie poprzez przyjęcie oferty zgodnie z art. 66[1] Kodeksu cywilnego.

Czat / Czat Internetowy – przestrzeń internetowa Użytkownika Zarejestrowanego, w której Użytkownicy mogą odpłatnie umieszczać Wiadomości w czasie rzeczywistym, udostępniana w sieci Internet na stronach internetowych Użytkowników Zarejestrowanych;

Wiadomość – treść tekstowa, dźwiękowa lub wizualna umieszczana przez Użytkownika, który złożył Zamówienie, dostępna dla każdego obserwującego Czat;

Panel Zamówień – to część Konta, przypisana do utworzonego przez Użytkownika Zarejestrowanego Czatu, wyodrębniona z funkcjonalności Konta w ten sposób, aby możliwy był do niej dostęp innych Użytkowników. Panel Zamówień umożliwia Użytkownikom złożenie Zamówienia na umieszczenie Wiadomości w Czacie Użytkownika, powiązanym z Panelem Zamówień.

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Ustawa o prawach autorskich – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83

Regulamin – niniejszy dokument.

III. Zasady korzystania z serwisu

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności możliwość przeglądania informacji o Usługach świadczonych przez Usługodawcę oraz innych treści prezentowanych w Serwisie, jak również możliwość założenia Konta i korzystania z innych Usług dostępnych dla Użytkowników Zarejestrowanych.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa Microsoft Edge 17 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 66 lub nowszej, Google Chrome w wersji 74 lub nowszej, Opera w wersji 47 lub nowszej, Safari w wersji 11 lub nowszej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • programu do odczytu plików w formacie PDF.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 5. Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich Usług oraz treści prezentowanych w ramach Serwisu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Usługodawca nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia przez Usługobiorcę działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.
 6. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, a w szczególności zabronione jest:
  • dostarczanie i przekazywanie treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystanie z Serwisu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • podejmowanie działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • korzystanie z Serwisu Internetowego w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy.

IV. Prawa i obowiązki użytkowników

 1. Użytkownik jest zobowiązany do:
  • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
  • wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych.
  • niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,
  • nieprzeprowadzania za pomocą Serwisu zbiórek pieniędzy, w postaci darowizn, napiwków (w tym: „tipów”, „donejtów”, „dotacji”, „donacji” itd.) lub innych polegających na transferach środków pieniężnych od Użytkowników do Użytkownika Zarejestrowanego, niezgodnego z niniejszym Regulaminem,
  • niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w przesyłanych w ramach Czatu Wiadomościach.
 2. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 3. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 4. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia Usług zawartej z Usługodawcą w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podawania przyczyny, chyba że przed zawarciem Umowy wyraził zgodę na świadczenie Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, co skutkuje utratą tego prawa. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku Umowy o świadczenie usług polegających na dostarczaniu treści cyfrowej, które są zapisywane na nośniku materialnym, a spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgoda konsumenta przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od Umowy. Prawo do odstąpienie od Umowy przez Konsumenta wyłącznone jest również w momencie pełnego wykonania usługi za wyraźną zgoda kosumenta, po poinformowaniu o utracie wtedy tegoż prawa.
 5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, jak również usunięcie Konta w Serwisie.
 6. Termin na odstąpienie od Umowy liczony jest od dnia jej zawarcia.
 7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy określa załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu, przy czym Użytkownik nie jest zobowiązany do posługiwania się wzorem.
 8. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Usługobiorcę prześle na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa uważana jest za niezawartą.
 10. Usługodawca może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem Zarejestrowanym, z zachowaniem 14- dniowego okresu wypowiedzenia. W tym celu Usługodawca przesyła Użytkownikowi Zarejestrowanemu wypowiedzenie na podany przez niego w Koncie adres e-mail.
 11. Użytkownik może korzystać z Usług Serwisu w okresie wypowiedzenia, o których mowa powyżej.
 12. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń.
 13. W stosunku do Użytkowników Zarejestrowanych, Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług, jak również rozwiązania Umowy o świadczenie Usług, w tym Umowy prowadzenia Konta ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w przypadku:
  • powzięcia wątpliwości co do poprawności czy kompletności podanych przez Użytkownika Zarejestrowanego danych,
  • powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia, że Użytkownik Zarejestrowany narusza Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa,
  • powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia co do prawdziwości oświadczeń złożonych przez Użytkownika Zarejestrowanego, a do których złożenia jest on zobowiązany na podstawie postanowień Regulaminu,
  • gdy działania lub zaniechania Użytkownika Zarejestrowanego wpływają negatywnie na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzą Usługodawcy lub Serwisowi,
  • podejmowania przez Użytkownika Zarejestrowanego działań mających na celu nieuczciwego zwiększenie bilansu Konta, w tym poprzez niezgodne z regulaminem i specyfiką Serwisu wykorzystanie okazjonalnych konkursów i promocji lub innych okoliczności bądź funkcjonalności, a w szczególności polegających na zakładaniu kilku Kont lub wykorzystywaniu Kont innych Użytkowników.
 14. Użytkownik, będący Konsumentem, posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
  • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
  • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  • Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infoliniiRegulamin Serwisu Internetowego tipply.pl konsumenckiej +48 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  • może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

V. Usługi

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Zakres Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu obejmuje:
  • Nieodpłatne przeglądanie i wyszukiwanie informacji w Serwisie;
  • Nieodpłatne założenie i prowadzenie Konta;
  • Nieodpłatną Usługę Czatu;
  • Odpłatną Usługę Tipply.
 3. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu prezentuje nieodpłatnie ogólne informacje zgodne z charakterem i specyfiką Serwisu, w tym o prowadzonej przez siebie działalności i funkcjonalnościach Serwisu. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu
 4. Korzystanie z niektórych Usług Serwisu może wymagać założenia i posiadania aktywnego Konta w Serwisie. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest wyłącznie po dokonaniu rejestracji.
 5. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie. Do założenia Konta konieczne jest podanie informacji wskazanych jako obowiązkowe. Użytkownik w czasie rejestracji oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą lub prowadzi działalność w ramach działalności nieewidencjonowanej, o której mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 Prawo przedsiębiorców. Założenie Konta wymaga wcześniejszego posiadania przez Użytkownika Konta Google oraz połączenia Konta z Kontem Google, zgodnie z komunikatami wyświetlanymi w Serwisie.
 6. Weryfikacja dwuetapowa do Konta Google może być konieczna dla skutecznego połączenia Konta Google z Kontem w Serwisie. Użytkownik zakładając Konto wyraża zgodę na umieszczenie zdjęcia profilowego Konta wraz z jego imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem na stronie głównej Serwisu w sekcji „Korzystają z naszego Serwisu”. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim udzielana jest nieodpłatnie.
 7. Użytkownik zarejestrowany może logować się do Serwisu również za pośrednictwem Konta Facebook - konta na portalu społecznościowym Facebook. Użytkownik, który loguje się przez KontoRegulamin Serwisu Internetowego tipply.pl Facebook, upublicznia w Serwisie swoje imię i nazwisko. Te dane pozostają jednak wyłącznie na portalu Facebook, nie są zapisywane w Serwisie.
 8. Po zarejestrowaniu Konta, podane podczas rejestracji dane mogą być w każdym czasie zweryfikowane przez Usługodawcę, a pozytywna weryfikacja może być warunkiem uzyskania pełnego dostępu do funkcjonalności Konta lub innych Usług Serwisu, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie. Użytkownik Zarejestrowany jest zobowiązany do podania Usługodawcy danych oznaczonych w Serwisie lub wskazanych mu przez Usługodawcę jako obowiązkowe, w tym w szczególności danych prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Usługodawca może zwrócić się do Użytkownika Zarejestrowanego o przesłanie drogą elektroniczną wskazanych przez niego dokumentów, w tym w szczególności potwierdzające dane podane przez niego w Serwisie, w tym dotyczące jego statusu czy prowadzonej działalności, pod rygorem odmowy nawiązania współpracy lub wypowiedzenia Umowy, a w przypadku prowadzenia przez Użytkownika Zarejestrowanego działalności gospodarczej poza granicami Polski – odpowiedników tych dokumentów w języku pochodzenia wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski. Usługodawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika Zarejestrowanego o przesłanie dodatkowych dokumentów niewskazanych powyżej lub do przesłania ich w innym formacie
 9. Użytkownik Zarejestrowany, aby korzystać z niektórych Usług lub funkcjonalności dostępnych w Koncie dla Użytkowników Zalogowanych, może być zobowiązany uzupełnić dodatkowe informacje, zgodnie ze wskazaniami Serwisu.
 10. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta.
 11. Usługodawca świadczy nieodpłatną Usługę polegającą na udostępnieniu Użytkownikom Zarejestrowanym narzędzi pozwalających na tworzenie i prowadzenie publicznych Czatów z funkcją odpłatnego umieszczania Wiadomości przez innych użytkowników sieci Internet (dalej zwaną: „Usługą Czatu”).
 12. Usługodawca świadczy usługę polegającą na udostępnieniu infrastruktury pozwalającej Użytkownikom na umieszczanie Wiadomości w Czacie lub Czatach Internetowych prowadzonych przez Użytkowników Zarejestrowanych w czasie rzeczywistym (dalej zwaną: „Usługą Tipply”). Świadczenie Usługi Tipply ma charakter odpłatny i realizowana jest zgodnie z pkt. VIII niniejszego Regulaminu.
 13. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu lub facebookowym fanpage’u Usługodawcy. Promocje w Serwisie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

VI. Funkcjonalności konta

 1. Użytkownik Zarejestrowany, po zalogowaniu się do swojego Konta w Serwisie uzyskuje dostęp do Usługi Czatu oraz jego konfiguratora, w szczególności w postaci następujących funkcjonalności:
  • konfigurator Czatu,
  • konfigurator Panelu Zamówień,
  • bilansu Konta,
  • biblioteki plików,
  • powiadomienia Konta.
 2. Użytkownik Zarejestrowany może dowolnie kształtować ustawienia Panelu Zamówień w zakresie umożliwiającym przez Serwis poprzez jego konfigurator (konfigurator Panelu Zamówień).
 3. Użytkownik Zarejestrowany umieszczając w Koncie lub w Panelu Zamówień zdjęcia, grafiki, filmy, opisy oraz inne elementy, udziela na rzecz Usługodawcy globalnej, nieodpłatnej, niewyłącznej, zbywalnej licencji, wraz z prawem do udzielania sublicencji, do publikowania w aplikacjach, widetach lub innych narzędziach i funkcjonalnościach Serwisu bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, jak również obsługiwanie, modyfikowanie, tworzenie opracowań, wykorzystywanie, dystrybuowanie, uruchamianie, kopiowanie, wyświetlanie lub tworzenie na ich podstawie materiałów pochodnych.
 4. Użytkownik Zarejestrowany może w każdym momencie monitorować ilość Wiadomości, ich łączną wartość oraz inne informacje dotyczące Zamówień po zalogowaniu się do Konta.
 5. Zarejestrowany może w ramach swojego Konta korzystać z przestrzeni internetowej o powierzchni wskazanej w Serwisie (biblioteka plików), w której może umieszczać pliki graficzne, pliki audiowizualne wyłącznie w formacie .webm oraz pliki audio. Żaden plik nie może przekroczyć 50 MB.
 6. Użytkownik Zarejestrowany dodając do Konta, Biblioteki lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie plik lub inną treść oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. a poprzez zamieszczenie pliku wyraża zgodę wyłącznie na nieodpłatne magazynowanie w przestrzeni Serwisu przypisanej do Konta, nie obciążając Usługobiorcy odpowiedzialnością za treść zamieszczonych w Bibliotece plików.
 7. Powiadomienia Konta to funkcjonalność polegająca na wyświetlaniu monitów o ważnych informacjach związanych z Kontem jak np. złożone przez Użytkowników Zamówienia.
 8. Konto może posiadać również inne funkcjonalności, w szczególności, gdy Usługodawca przewidzi świadczenie innych Usług lub będzie organizował promocje, konkursy czy programy lojalnościowe na zasadach określonych w osobnych regulaminach.

VII. Usługa Czatu

 1. Aby korzystać z Czatu świadczonego w ramach Usługi Czatu, konieczne jest zamieszczenie kodu informatycznego Czatu w programie wykorzystywanym przez Użytkownika Zarejestrowanego do transmisji live, która jest wyświetlana na zewnętrznej stronie internetowej przez UżytkownikaRegulamin Serwisu Internetowego tipply.pl Zarejestrowanego (dalej zwanej: „Stroną WWW Użytkownika” lub „Strona WWW”) oraz udostępnienie tej strony w sieci Internet.
 2. Użytkownik Zarejestrowany oświadcza, że jest właścicielem lub podmiotem zarządzającym przestrzenią w której umieszcza Czat, lub przysługuje mu do niej inne niż własność prawo do korzystania i dysponowania jej powierzchnią.
 3. Każdy Zarejestrowany Użytkownik może utworzyć swój własny Czat. Użytkownik Zarejestrowany moderuje utworzone na jego Stronie WWW Czaty poprzez Konfigurator.
 4. Każdy odwiedzający Stronę WWW może obserwować Czat w czasie rzeczywistym. W Czacie wszyscy Użytkownicy mogą brać udział w sposób czynny i bierny. Czytanie Czatu (udział bierny w Czacie) ma charakter nieodpłatny dla każdego Użytkownika.
 5. Umieszczanie Wiadomości w Czacie (udział czynny w Czacie) następuje wyłącznie w wyniku skorzystania z Usługi Tipply. Warunki umieszczania Wiadomości w Czacie określa Użytkownik Zarejestrowany, który utworzył Czat, zgodnie z pkt. VIII Regulaminu.
 6. Użytkownik Zarejestrowany ma możliwość wygenerowania unikalnego linku do Panelu Zamówień, powiązanego z utworzonym przez tego Użytkownika Czatem, pozwalający innym Użytkownikom na składanie Zamówień na Usługę Tipply w związku z utworzonym Czatem.
 7. Umowa o świadczenie Usługi Czatu jest zawarta na czas oznaczony, tj. od czasu umieszczenia kodu informatycznego Czatu, zgodnie z ppkt. 1, i trwa do czasu jego usunięcia lub rozwiązania Umowy o świadczenie Usług Serwisu, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

VIII. Usługa Tipply

 1. Każdy odwiedzający Stronę WWW Użytkownika ma możliwość przesłania Wiadomości w Czacie. Wysłanie wiadomości wymaga dokonania opłaty, o której mowa w niniejszym punkcie. W celu wysłania Wiadomości Użytkownik składa Zamówienie za pomocą Panelu Zamówień.
 2. Informacje zawarte w Panelu Zamówień mają charakter oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i rozumie się ją jako ofertę świadczenia usługi umieszczenia Wiadomości w Czacie Użytkownika Zarejestrowanego (ofertę świadczenia Usługi Tipply). Użytkownicy, składając Zamówienie w Panelu Zamówień (dalej zwani: „Zamawiającymi”), przyjmują ofertę Usługodawcy.
 3. Użytkownik Zarejestrowany samodzielnie określa warunki umieszczenia w Czacie Wiadomości, w tym w szczególności minimalną wysokość opłaty za Zamówienie, konkretyzując tym samym brzmienie oferty Usługodawcy oferowanej przez kod umieszczony w stronie internetowej Użytkownika Zarejestrowanego. Użytkownik Zarejestrowany konkretyzuje ofertę za pomocą konfiguratora, dostępnego po zalogowaniu się do Konta.
 4. Usługa Wiadomości ma charakter odpłatny i za jej wykonanie należy się wynagrodzenie płacone z góry w postaci opłaty (dalej zwane: „Opłatą”). Opłata ta nie może być niższa niż kwota wskazana Zamawiającemu przed rozpoczęciem składania Zamówienia. Opłata wyrażona jest w polskich złotych i zawiera wszystkie składniki. Kwota, o której mowa powyżej, może się różnić dlaRegulamin Serwisu Internetowego tipply.pl Wiadomości tekstowych i Wiadomości dźwiękowych. Zamawiający otrzyma również informacje o terminie zapłaty. Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji od operatora płatności o wpłynięciu płatności Zamawiającego. Realizacja Zamówienia polega na umieszczeniu Wiadomości Zamawiającego przez czas określony w Czacie Użytkownika Zarejestrowanego.
 5. Zamawiający składając Zamówienie samodzielnie określa wysokość Opłaty za umieszczenie Wiadomości, jednak nie mniejszą niż kwota wskazana przez Użytkownika Zarejestrowanego, a ponadto Zamawiający podaje dane wskazane w formularzu Zamówienia oraz treść Wiadomości do umieszczenia w Czacie.
 6. Zamawiający umieszczając w Zamówieniu treść Wiadomości oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Poprzez zamieszczenie treści Zamawiający wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej treści oraz jej publikowanie w Czacie, a także dokonywanie opracowań utworów przez Usługodawcę w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim.
 7. Wiadomość umieszczana w Czacie jest dostępna dla wszystkich użytkowników Strony WWW Użytkownika.
 8. Opłata za Usługę Tipply uiszczana może być za pośrednictwem operatorów wskazanych na stronach Serwisu i/lub Panelu Zamówień.
 9. Opłata za Usługę Tipply może być także realizowana za pośrednictwem usługi aktywacyjnej realizowanej przez Justpay (Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie). W tym celu Użytkownik, kieruje się komunikatami wyświetlanymi w Serwisie korzystając z usługi aktywacyjnej Justpay oraz usługi dostępowej świadczonej przez Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Usługa aktywacyjna i dostepowa, o których mowa w zdaniu poprzednim są odpłatne, w wysokości wskazanej w Serwisie. Po skorzystaniu z usługi aktywacyjnej oraz dostępowej, o której mowa w niniejszym ppkt. korzystanie z Usługi Tipply jest dla Użytkownika bezpłatne, zgodnie z informacjami w Serwisie.
 10. Umowa o świadczenie Usługi Tipply jest zawierana na czas oznaczony tj. do momentu umieszczenia Wiadomości w Czacie.
 11. Usługę Tipply może świadczyć również Użytkownik Zarejestrowany, który korzysta z Usługi Czatu. Usługa ta świadczona przez Użytkownika Zarejestrowanego, który korzysta z Usługi Czatu jest na rzecz innych użytkowników sieci Internet. W przypadku o którym mowa w zdaniu poprzednim płatność za Usługę Tipply świadczoną przez Użytkownika Zarejestrowanego, który korzysta z Usługi Czatu, odbywa się wyłącznie za pośrednictwem opera płatności elektronicznej PayPal, i stanowi należność przysługującą bezpośrednio świadczącemu ją Użytkownikowi Zarejestrowanemu. Należności za tę Usługę nie trafiają do bilansu konta Użytkownika Zarejestrowanego świadczącego usługę w rozumieniu niniejszego postanowienia. W pozostałym zakresie przepisy niniejszego punktu stosuje się odpowiednio.

IX. Wynagrodzenie użytkownika za promocję serwisu

 1. Każdy Użytkownik Zarejestrowany może utworzyć i modyfikować swój własny Czat.
 2. Usługodawca przyjmuje, że od momentu umieszczenia kodu informatycznego narzędzia Usługodawcy w programie transmisji live, wyświetlanym na Stronie WWW Użytkownika, poprzez zachęcanie Użytkowników do składania Zamówień oraz poprzez prowadzenie działań influencerskich z wykorzystaniem Usługi Czatu Użytkownik Zarejestrowany prowadzi działania promocyjne na rzecz Usługodawcy, w tym prowadzące w szczególności do składania Zamówień (dalej jako: „Umowa Promocji”).
 3. Użytkownikowi Zarejestrowanemu, za promocję Usługodawcy, Usługi Tipply oraz Zamówień, przysługuje wynagrodzenie prowizyjne (dalej zwane: „Wynagrodzeniem”). Wysokość Wynagrodzenia Użytkownika Zarejestrowanego jest wynagrodzeniem prowizyjnym, zależnym od wartości złożonych przez Zamawiających Zamówień w Czacie utworzonym przez Użytkownika Zarejestrowanego. Wysokość Wynagrodzenia należnego Użytkownikowi Zarejestrowanemu określa Tabela Wynagrodzeń, udostępniona na stronach Serwisu. W przypadku zmian Tabeli Wynagrodzeń do obliczania Wynagrodzenia stosuje się Tabele Wynagrodzeń obowiązującą w momencie gdy Wynagrodzenie Użytkownika Zarejestrowanego stało się należne. Wynagrodzenie staje się należne Użytkownikowi Zarejestrowanemu w momencie dokonania przez Użytkownika Opłaty za Zamówienie, stanowiącego podstawę do obliczania Wynagrodzenia Użytkownika Zarejestrowanego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego podpunktu. Za moment dokonanie płatności, o którym mowa w zdaniu poprzednim uważa się chwilę otrzymania przez Usługodawcę informacji z sytemu podmiotu realizującego płatność o wpłynięciu płatności Użytkownika.
 4. Użytkownik Zarejestrowany może w każdej chwili sprawdzić wysokość przysługującego mu Wynagrodzenia po zalogowaniu się do Konta. Użytkownik Zarejestrowany może wypłacić Wynagrodzenie w wysokości wskazanej w Koncie, wyłącznie na wskazany przez Użytkownika w funkcjonalnościach Konta numer rachunku bankowego lub na wskazane konto PayPal. Wypłata pierwszego Wynagrodzenia może nastąpić dopiero po upływie 15 dni, od dnia założenia Konta.
 5. Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie dokumentu księgowego wystawionego przez Użytkownika Zarejestrowanego zgodnie z ppkt. 7 poniżej, po dokonaniu przez zlecenia wypłaty Wynagrodzenia z wykorzystaniem funkcjonalności dostępnych w Koncie.
 6. Wypłaty Wynagrodzenia obsługiwane są za pomocą Usług wskazanych w Serwisie, zgodnie z ich właściwościami ujawnionymi w opisach tych Usług w Serwisie i zasadami tam wskazanymi.
 7. Aby wypłata Wynagrodzenia została wykonana Użytkownik Zarejestrowany musi potwierdzić zlecenie wypłaty poprzez wystawienie faktury VAT lub rachunku. Usługodawca może zapewnić w Koncie funkcjonalności pozwalające Użytkownikowi na wystawienie rachunku, w sposób honorowany przez Usługodawcę.
 8. Umowa Promocji zawierana jest na czas oznaczony od momentu udostępnienia linku do Czatu na Stronie WWW i trwa do momentu jego usunięcia lub innego rozwiązania Umowy o świadczenie Usług Serwisu dostępnych w Serwisie na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 9. Użytkownik Zarejestrowany rozlicza uzyskane Wynagrodzenie samodzielnie, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub działalności nieewidencjonowanej.

X. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca w żaden sposób nie gwarantuje czy nie zapewnia Użytkownikowi Zarejestrowanemu określonej czy minimalnej ilości złożonych Zamówień, ani innych minimalnych wskaźników wysokości Wynagrodzenia.
 2. Użytkownik Zarejestrowany, tworzący Czat, ponosi odpowiedzialność za zawartość tego Czatu oraz prezentowane przez siebie treści.
 3. Użytkownik Zarejestrowany oświadcza, że korzystanie przez Usługodawcę z treści (dostarczonych przez Użytkownika Zarejestrowanego w celu realizacji Umowy o świadczenie Usługi Czatu, umieszczonych w bibliotece Plików, w Koncie czy w jakimkolwiek miejscu Serwisie lub w transmisji live na Stronie WWW) nie będzie naruszało jakichkolwiek praw własności intelektualnej, jak również dóbr osobistych czy innych praw osób trzecich. Użytkownik Zarejestrowany zobowiązuje się, na pierwsze żądanie Usługodawcy:
  • dokonać wszelkich prawem dozwolonych czynności mających na celu zwolnienie Usługodawcy z wszelkiej odpowiedzialności wobec osoby, która wystąpiła wobec niego z roszczeniami z tytułu zagrożenia lub naruszenia jej praw do treści, o których mowa w niniejszym podpunkcie,
  • dokonać wszelkich prawem dozwolonych czynności mających na celu zwolnienie Usługodawcy z wszelkiej odpowiedzialności wobec osoby, która wystąpiła wobec niego z roszczeniami z tytułu zagrożenia lub naruszenia jej praw do treści, o których mowa w niniejszym podpunkcie,
  • wynagrodzić Usługodawcy szkodę doznaną na skutek zaspokojenia uzasadnionego roszczenia osoby trzeciej, wynikającego z naruszenia praw do treści, o których mowa w niniejszym podpunkcie
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 tiret pierwsze, Użytkownik Zarejestrowany zobowiązany jest do uzyskania na własny koszt odpowiednich praw umożliwiających zgodne z prawem korzystanie przez Usługodawcę z treści, na polach eksploatacji wskazanych w Regulaminie, bądź dokonania odpowiedniej modyfikacji treści, pozwalającej na korzystanie z tych treści.
 5. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkownika Zarejestrowanego z tytułu utraconych korzyści zostaje wyłączona.
 6. Użytkownik Zarejestrowany ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem postanowień Regulaminu. Usługodawcy przysługuje prawo obciążenia Użytkownika Zarejestrowanego ewentualnymi kosztami postępowań sądowych i innych sankcji, które Usługodawca poniósł wskutek niezgodnej z Regulaminem lub prawem działalności Użytkownika Zarejestrowanego.
 7. Żadne z powyższych postanowień nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Usługodawcę odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

XI. Reklamacja w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: „TPL Tomasz Mijalski”, ul. Zygmunta Krasińskiego nr 29 lok. 1, 40-019 Katowice, poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: kontakt@tipply.pl, bądź za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.
 5. Rękojmia wobec Przedsiębiorców zostaje wyłączona.

XII. Ochrona danych osobowych

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną w Serwisie.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 3. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Konsumenci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres: kontakt@tipply.pl w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy i usunięciem Konta ze skutkiem na koniec OkresuRegulamin Serwisu Internetowego tipply.pl rozliczeniowego. Do momentu upływu Okresu rozliczeniowego, w przypadku o którym mowa w zdaniu poprzednim, do Użytkownika zastosowanie mają niezmienione zapisu Regulaminu.
 4. Usługodawca może również przedstawić zmiany Regulaminu Użytkownikom posiadającym Konto do zapoznania się oraz akceptacji przy logowaniu do Konta Użytkownika. Jeżeli Użytkownik Zarejestrowany nie zaakceptuje zmiany Regulaminu umowa świadczenia usługi prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu z chwilą z upływem 14 dni od tej odmowy akceptacji, chyba że w tym czasie Użytkownik Zarejestrowany dokonana akceptacji, z zastrzeżeniem ppkt. 3 powyżej.
 5. W sytuacji, o której mowa w pkt. 4 powyżej zmienione zapisy Regulaminu obowiązują Użytkownika od dnia ich zaakceptowania.
Strona wykorzystuje ciasteczka, abyś czerpał największą przyjemność z korzystania ze strony!