Polityka prywatności i wykorzystywania plików „Cookies” w serwisie internetowym TIPPLY.PL

 

Informacje ogólne

Niniejsza polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych osób prowadzących działalność polegającą na prowadzeniu internetowych transmisji wideo, w ramach których umożliwiają oni odpłatne udostępnienie komunikatów tekstowych przekazywanych przez odbiorców tych transmisji („Twórcy”) z wykorzystaniem serwisu Tipply.pl

Administratorem danych osobowych osób fizycznych będących odbiorcami transmisji, którzy zawarli lub są zainteresowani zawarciem z Twórcą umowy o udostępnienie komunikatu tekstowego w trakcie tej transmisji jest Twórca. Przy zawieraniu tych umów Tipply działa w charakterze pełnomocnika Twórcy i przetwarza dane osobowe jako podmiot przetwarzający, na zlecenie Twórcy. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z zawartą umową pomiędzy Twórcą a odbiorcą transmisji znajdują się na stronie internetowej Twórcy.

 

Tożsamość administratora

 

APPTIZ SPACE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-511), przy ul. Nowogrodzkiej 31, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądownego pod numerem KRS: 0000939486, numerem NIP: 7011063367 oraz REGON: 520707613 („Tipply”), prowadzący serwis pod adresem: www.tipply.pl

 

Dane kontaktowe do Administratora

 

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

- poczty elektronicznej: rodo@tipply.pl;

- poczty tradycyjnej: APPTIZ SPACE sp. z o.o. Nowogrodzka 31, Warszawa (00-511);

- wiadomości za pośrednictwem serwisu Facebook: https://facebook.com/tipplypl;

- wiadomości za pośrednictwem serwisu Instagram: https://instagram.com/tipplypl;

 

Cele przetwarzania i podstawa prawna

 

Twoje dane osobowe uzyskane przez Tipply w związku ze świadczeniem usługi pośrednictwa przy zawieraniu umów z osobami fizycznymi na udostępnienie przekazanego przez nie komunikatu tekstowego w trakcie trwania Twojej internetowej transmisji wideo z wykorzystaniem serwisu Tipply („Umowa Współpracy”) są przetwarzane: 

w celu zawarcia i wykonania przez Tipply zobowiązań wynikających z zawartej między Tipply a Tobą Umowy Współpracy – podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Tipply – podstawą prawną jest realizacja przez Tipply prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie prawnie uzasadnionym interesem Tipply jest marketing bezpośredni, z zastrzeżeniem, że przesyłanie przez Tipply informacji handlowych i marketingowych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, automatycznych systemów wywołujących lub środków komunikacji elektronicznej (SMS, e-mail, notyfikacje push, kontakt telefoniczny) możliwe jest tylko za Twoją zgodą (udzielenie tej zgody jest dobrowolne, choć niezbędne do przesyłania informacji handlowych i marketingowych); 

w celu wykonania nałożonych na Tipply obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości i sprawozdawczości finansowej – podstawą prawną jest niezbędność do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub realizacja przez Tipply prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest wykonywanie praw Tipply;

w innych celach, na które wyraziłeś zgodę, o ile Tipply poprosi Cię o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a Ty takiej zgody udzielisz – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przekazanie danych i udzielenie zgody w takich przypadkach jest dobrowolne, choć może być niezbędne do realizacji celu przetwarzania danych.

 

Rodzaj i źródło danych osobowych

Jeżeli skorzystałeś z opcji logowania z wykorzystaniem usługi zewnętrznej (np. Facebook), Tipply otrzyma od dostawców tych usług Twoje dane osobowe w zakresie, w jakim udzieliłeś do nich dostępu, przy czym do zawarcia Umowy Współpracy wymagane jest udzielenie dostępu do Imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom transmisji w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi pośrednictwa na podstawie Umowy Współpracy. Ponadto, Tipply może przekazać Twoje dane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Tipply tj. np. dostawcom usług IT oraz poczty elektronicznej, księgowym, podmiotom zajmującym się niszczeniem nośników danych, oraz wskazanym przez Ciebie podmiotom (w zakresie objętym Twoją zgodą). Twoje dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom uprawnionym do żądania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów (np.: sądowi, Policji).

 

Odbiorcy danych spoza Unii Europejskiej

Twoje dane nie będą przekazywane odbiorcom spoza Unii Europejskiej.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Użytkownika. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

- kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;

- kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);

- po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Tipply - dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

Dane dotyczące zamówień usług płatnych, konkursów i programów lojalnościowych będą przechowywane przez okres 6 lat od daty dostarczenia zamówienia.

Dane dotyczące użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Użytkownika przez Użytkownika.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Ci prawo do żądania od Tipply: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania,  ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania oraz prawo do przenoszenia tych danych. 

Jeżeli Twoje dane osobowe Tipply przetwarza na podstawie zgody – masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofać zgodę możesz przesyłając do Tipply e-mail na adres rodo@tipply.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych przed momentem cofnięcia zgody ani w zakresie, w jakim Twoje dane osobowe Tipply przetwarza na podstawie inną podstawę przetwarzania danych (np. w celu wykonania obowiązków Tipply wynikających z przepisów prawa).

Dodatkowo masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli podstawą jest tzw. klauzula prawnie uzasadnionego celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub interes publiczny (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) w tym wobec profilowania, na podstawie tych przepisów. W takiej sytuacji Tipply nie będzie przetwarzać Twoich danych objętych sprzeciwem na tej podstawie. Przepisy przyznają Tipply prawo do odmowy wykonania tego wniosku, jeżeli po stronie Tipply wystąpią ważne prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania, nadrzędne wobec przysługujących Ci interesów, praw i wolności albo podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w dowolnym momencie możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w takim celu. Po przyjęciu takiego wniosku Tipply nie będzie przetwarzać Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 

Prawo do wzniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W przypadku Polski tym organem jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa    

Telefon: +48 22 531 03 00

 

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych wymaganych do celów rejestracji uniemożliwi zawarcie i wykonanie Umowy Współpracy.

 

 

 

 

 

 

Strona wykorzystuje ciasteczka, abyś czerpał największą przyjemność z korzystania ze strony!