Regulamin udostępnienia komunikatu tekstowego 
podczas internetowej transmisji na żywo

 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady, na jakich zarejestrowany w serwisie Tipply Twórca wiedxma,  dostępny pod adresem e-mail: wiedxmagames@gmail.com („Twórca”) podczas prowadzonej przez siebie internetowej transmisji wideo udostępnia komunikat tekstowy przekazany przez osobę fizyczną będącą odbiorcą transmisji („Widz”).

2. Przy zawarciu umowy Twórca posługuje się pełnomocnikiem, którym jest firma APPTIZ SPACE SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (00-511), przy ul. Nowogrodzkiej 31, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądownego pod numerem KRS: 0000939486, numerem NIP: 7011063367 oraz REGON: 520707613 („Pełnomocnik”). Pełnomocnik nie jest stroną Umowy. Umowa pomiędzy Twórcą a Widzem („Umowa”) jest zawierana na zasadach wynikających z Regulaminu, za pośrednictwem serwisu Tipply.pl, prowadzonego przez Pełnomocnika.

3. W celu zawarcia Umowy, Widz powinien zdefiniować treść komunikatu do udostępnienia podczas transmisji oraz wypełnić i przesłać elektroniczny formularz na indywidualnej stronie internetowej Twórcy w serwisie Tipply.pl. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia jej zawarcia przez Twórcę lub z chwilą jej wykonania przez Twórcę, w zależności od tego, które zdarzenie miało miejsce wcześniej. Twórca potwierdza zawarcie Umowy wiadomością poczty elektronicznej, nie później niż w czasie 24 godzin od chwili przesłania wypełnionego formularza.

4. Na podstawie Umowy Twórca zobowiązuje się wobec Widza do odpłatnego udostępnienia przekazanego przez Widza komunikatu tekstowego podczas trwającej internetowej transmisji wideo prowadzonej przez Twórcę (a jeśli w chwili zawarcia Umowy Twórca nie prowadzi transmisji – podczas najbliższej takiej transmisji lub na innym wydarzeniu, lub miejscu do tego przeznaczonym np. napisy końcowe w filmie, lub następnej transmisji). Wysokość wynagrodzenia Twórcy zostaje uzgodniona pomiędzy stronami Umowy z wykorzystaniem funkcjonalności serwisu Tipply.pl przed zawarciem tej Umowy, w zależności od treści lub sposobu prezentacji komunikatu tekstowego podczas transmisji, zgodnie z zasadami określenia wynagrodzenia Twórcy, udostępnionymi w serwisie Tipply.pl.

5. Widz dokonuje zapłaty wynagrodzenia z zastosowaniem dostępnych w Serwisie metod płatności (poprzez wykorzystanie usługi PayPal, BLIK, Pay-By-Link, PaySafeCard, Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Google Pay, Apple Pay, Direct Billing lub SMS Premium).

6. Widz może dokonywać zapłaty wynagrodzenia za pośrednictwem Urządzenia oraz mobilnej sieci komórkowej korzystającej z usług telekomunikacyjnych, przed płaconych (prepaid), postpaid oraz mix.

7. Pełnomocnik ani Twórca nie ponosi odpowiedzialności za opłaty dokonywane za pośrednictwem urządzenia przez osoby nieuprawnione, niebędące jego właścicielem. Widz dokonuje opłat za pośrednictwem mobilnej sieci komórkowej i jest świadomy odpłatności skorzystania z usług telekomunikacyjnych wykraczających poza pakiet wynikający z usług abonamentowych.

8. Widzem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

9. Widzowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, jeśli Twórca wykonał swoje zobowiązania wynikające z Umowy w pełni, za wyraźną zgodą Widza.

10. Do zawarcia Umowy niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu i zaktualizowanej przeglądarki internetowej.

11. Zakazane jest przekazywanie przez Widza komunikatów o charakterze bezprawnym, w tym naruszających prawa i dobra osobiste osób trzecich lub sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami.

12. Widz może składać wszelkie reklamacje pocztą elektroniczną na adres e-mail Twórcy: wiedxmagames@gmail.com. Reklamacje są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pocztą elektroniczną.

13. Widz będący konsumentem może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do jednego z sądów polubownych przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Więcej informacji: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Twórca informuje o istnieniu platformy ODR (European Online Dispute Resolution platform) oraz możliwości wykorzystania jej w celu rozstrzygania sporów. Platforma jest dostępna pod adresem internetowym: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

14. Dane osobowe Widza podane w formularzu są przetwarzane przez Twórcę (administrator danych) w celu wykonania Umowy. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Twórcy https://tipply.pl/u/wiedxma. Pełnomocnik przetwarza dane osobowe na zlecenie Twórcy jako podmiot przetwarzający.

15. Prawem właściwym do wszystkich relacji pomiędzy Twórcą a Widzem jest prawo polskie, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Językiem komunikacji pomiędzy Twórcą a Widzem jest język polski. Wszelkie spory wynikłe w związku z Umową rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

16. Regulamin jest udostępniony do pobrania pod adresem https://tipply.pl/u/wiedxma/regulamin. W celu utrwalenia i zabezpieczenia treści Umowy Widz otrzyma kopię Regulaminu wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy zgodnie z pkt. 3 Regulaminu.

Strona wykorzystuje ciasteczka, abyś czerpał największą przyjemność z korzystania ze strony!